| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowskie Góry oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Tarnowskie Góry oraz jej jednostkom podległym, zwane dalej „wierzytelnościami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

§ 2. Wierzytelnościami, o których mowa w § 1, są: należności pieniężne (należność główna) oraz odsetki wraz z kosztami dochodzenia należności (należność uboczna) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych.

§ 3. 1. Wierzytelności mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczany może być termin ich spłaty.

2. Wniosek dłużnika winien zawierać określenie rodzaju żądanej ulgi. Dłużnik może w sposób alternatywny formułować żądania przyznania określonej ulgi.

3. Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu spłaty może dotyczyć zarówno całości jak i części wierzytelności.

§ 4. Umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty wierzytelności następuje na podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego lub w formie umowy.

Rozdział 2.
UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI

§ 5. 1. Wierzytelności mogą być umarzane jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność za długi nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie wierzytelności następuje na wniosek dłużnika lub z urzędu. Do wniosku dłużnik winien dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej, którego wzór określi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry w drodze zarządzenia.

3. Organ prowadzący postępowanie może zażądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

4. Umorzenie wierzytelności z urzędu stosuje się w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 100 zł., a przewidywany koszt jej dochodzenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej wierzytelności.

§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

2. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą umorzenie wierzytelności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu wierzytelności uboczne.

3. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej wierzytelności, w formie ugody wraz z pouczeniem, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej wierzytelności skutkuje wymagalnością całej wierzytelności w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie, od pierwotnego terminu płatności.

Rozdział 3.
ODRACZANIE I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym termin płatności wierzytelności może na wniosek dłużnika zostać odroczony lub wierzytelność może zostać rozłożona na raty.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty wierzytelności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy.

4. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty wydania oświadczenia woli lub zawarcia umowy, o których mowa w § 4, do upływu terminu lub terminów zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.

6. Termin spłaty jest zachowany w sytuacji gdy nastąpi wpływ wierzytelności na konto wierzyciela.

Rozdział 4.
ORGANY UPRAWNIONE DO UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY

§ 8. Organami uprawnionymi do umarzania wierzytelności, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności wierzytelności, o których mowa w § 1 i § 2 są:

1) Burmistrz Miasta do wierzytelności pobieranych przez Urząd Miejski bez względu na kwotę oraz do wierzytelności pobieranych przez jednostki podległe w zakresie przekraczającym kompetencje kierowników jednostek podległych określone w punkcie 2.

2) Kierownicy jednostek podległych Gminie do wierzytelności pobieranych przez te jednostki, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Kierownicy jednostek podległych Gminie składają Burmistrzowi Miasta w terminie do 31-go marca każdego roku, informacje o udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności w roku poprzednim.

§ 10. 1. Ulgi, o których mowa w § 1 i § 2 udzielone na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 7 w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego dłużnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Ulg, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro.

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzialającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o udzielenie ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 11. Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzielenie innych ulg w spłacaniu wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.

§ 12. Wnioski o udzielenie ulg nie rozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXII/231/08 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »