| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Lubomia

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/233/2006 Rady Gminy Lubomia z dnia 29.09.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubomia

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Gminy Lubomia postanawia:

Ogłosić:

stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XLVI/233/2006 Rady Gminy Lubomia z dnia 29.09.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubomia, zmienionej uchwałami:

- uchwałą Rady Gminy Lubomia Nr V/28/2007 z dnia 26.01.2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia,

- uchwałą Rady Gminy Lubomia Nr LI/329/2010 z dnia 30.06.2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Zał ącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Lubomia
z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/233/2006
Rady Gminy Lubomia
z dnia 29 września 2006

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia gminy Lubomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/19/98 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Zał ącznik do uchwały Nr XLVI/233/2006
Rady Gminy Lubomia
z dnia 29 września 2006 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia
(tekst jednolity)

Rozdział I.
Zasady ogólne i zakres obowiązywania

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr. 236, poz. 2008 tekst jednolity z 2005 r. z późn.zm.),

2) właścicielu nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

3) odpadach komunalnych- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 tekst jednolity z 2007 r. z późn. zm.),

4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 tekst jednolity z 2007 r. z późn. zm.),

5) przedsiębiorcy- rozumie się przez to przedsiębiorcę, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy,

6) wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Lubomia,

7) gminie- rozumie się przez to Gminę Lubomia,

8) selektywnej zbiórce odpadów- rozumie się przez to segregacje odpadów ze względu na ich rodzaj, dokonywaną u źródła czyli w miejscu ich wytwarzania.

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, tj. wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:

1) opakowań ze szkła,

2) papieru i tektury,

3) opakowań z tworzyw sztucznych,

4) odpadów niebezpiecznych (baterie, przeterminowane leki),

5) odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów z remontów. b) - h) (skreślony)

2. Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich gospodarstw domowych oraz wszystkich zakładów, przedsiębiorstw, obiektów handlowych i innych jednostek działających na terenie gminy w których powstają odpady komunalne.

3. Obiekty handlowe dodatkowo powinny wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne dostępny dla klientów obiektu.

§ 3. 1. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane na nieruchomości jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby.

2. Powstałe w wyniku napraw odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Mycie pojazdów samochodowych na własne potrzeby, z użyciem środków chemicznych może się odbywać poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

§ 4. (skreślony)

§ 4a. Obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ze śniegu, lodu i błota powinien być realizowany niezwłocznie przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz przez podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość nawierzchni. Zabrania się odgarniania śniegu, lodu lub błota na jezdnię.

Rozdział III.
Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych - rodzaje, rozmieszczanie
i utrzymanie

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez jego zakup lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy z którym została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą mieć pojemność 110 l, 120l, 240l oraz 1100 l.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

4. Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ( pojemników):

• 110l – dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, dla obiektów handlowych, dla przedsiębiorstw i zakładów,

• 1100l – dla zabudowy wielokondygnacyjnej wielorodzinnej; dla cmentarzy;

• 10l – dla koszy ulicznych, dla pojemników ustawionych dodatkowo w obiektach handlowych.

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki o następującej kolorystyce

1. niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2. zielony – z przeznaczeniem na szkło,

3. żółty – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.

6. Worki należy zabezpieczyć przed możliwością rozsypania się zgromadzonych w nich odpadów.

7. Na worku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy.

8. Zużyte baterie zaliczane do odpadów niebezpiecznych należy przekazać do punktów w których są ustawione specjalne pojemniki przygotowane do gromadzenia tego typu odpadów.

9. Przeterminowane leki zaliczane do odpadów niebezpiecznych należy przekazać do aptek znajdujących się na terenie gminy, w których ustawione zostały specjalne pojemniki przygotowane do gromadzenia tego typu odpadów.

10. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić na terenie nieruchomości. Ustala się częstotliwość wywozy tego typu odpadów na dwa razy do roku tj.:

- w terminie do 30 kwietnia,

- w terminie do 31 października.

Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane w wyznaczonym terminie sprzed posesji. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć w wyznaczone dla poszczególnych sołectw miejsce w ustalonym wcześniej terminie.

11. Termin przeprowadzenia zbiórki odpadów wymienionych w ust. 10, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na 14 dni przed planowanym terminem zbiórki.

12. Do gromadzenia odpadów na terenach użyteczności publicznej oraz na odcinkach wzmożonego ruchu pieszego, należy stosować kosze o pojemności od 10l do 50 l. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie może przekraczać 500 m, natomiast odległość pomiędzy koszami na terenach placów użyteczności publicznej nie może przekraczać 250m.

13. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub oznaczenia przystanku.

14. Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą przez przedsiębiorcę zgodnie z wcześniej ustalonym na cały rok harmonogramem. Harmonogram zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości nie później niż dwa tygodnie przed datą wejścia w życie harmonogramu.

§ 6. 1. – 4. (skreślony)

5. Wysegregowane odpady z remontów powinny być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach w miejscu umożliwiającym ich odbiór przez pojazd należący do przedsiębiorcy.

§ 7. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników (kontenerów) bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

§ 8. (skreślony)

§ 9. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażania miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w przypadku braku ubikacji w szalety przenośne w liczbie 1 szalety na 150 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeżeli jest on dłuższy liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 5 godzin trwania imprezy.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. (skreślony)

§ 11. 1. Odpady komunalne, powinny być usuwane z częstotliwością:

• pojemniki od 110 l do 120 l- minimum raz na 4 tygodnie w przypadku gospodarstw liczących do 2 osób,

• pojemnik od 110l do 120l – minimum raz na 2 miesiące w przypadku osób mieszkających samotnie nieposiadających instalacji c.o. opalanej paliwem stałym bądź osób mieszkających samotnie i potrzebujących stałej opieki,

• pojemniki od 110l do 120l - minimum raz na dwa tygodnie w przypadku gospodarstw liczących powyżej dwóch osób,

• pojemniki 1100 l- minimum raz na kwartał,

• kosze uliczne oraz kosze na przystankach- minimum co 2 tygodnie, nie dopuszczając do ich przepełnienia,

• na działkach rekreacyjnych, pojemniki 120 l.- minimum raz w miesiącu w terminie od 1 maja do 30 września.

2. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, oraz że nie dojdzie do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

3. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych zbierane w sposób selektywny powinny być oddawane przez właściciela nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast odpady opakowaniowe ze szkła zbierane w sposób selektywny powinny być oddawane przez właściciela nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 12. 1. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.

2. (skreślony)

3. Opróżnianie pojemników lub koszy z terenów określonych w ust. 1 powinno być zorganizowane tak, by czynność ta nie była uciążliwa dla korzystających z tych terenów (rano, wieczorem, nocą).

§ 13. Przenośne toalety uliczne powinny być opróżniane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów tych kabin.

Rozdział V.
Wymagania ilościowe związane ze zbieraniem odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji i realizacją innych wymagań wynikających
z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 14. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

• do 31 grudnia 2010 r. nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

• do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

• do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, w stosunku do masy odpadów wynoszącej 2000 ton.

2. Obowiązek uzyskania poziomów określonych w ust. 1 właściciele nieruchomości będą realizować poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i ich późniejszego wykorzystania na własne potrzeby lub ich wysegregowania i przekazania przedsiębiorcy.

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie

§ 15. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

2. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy z pomieszczeń gospodarczych gnojówka nie może być usuwana przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, winna być ona odprowadzana krytymi rowkami ściekowymi do studzienek i dołów kloacznych, urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojowica nie zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt gospodarskich są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli tych zwierząt. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepędzania zwierząt gospodarskich.

4. Zakazuje się hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w promieniu 100m od urzędów organów administracji, szkół i przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów gastronomii, kościołów oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 dotyczy hodowli na skalę przemysłową drobiu oraz trzody chlewnej w ilości powyżej 100 szt. lub bydła w ilości powyżej 50 szt.

6. (skreślony)

§ 16. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:

a) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,

b) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

5. Pozostawienie psa bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu jej opuszczenie i wykluczający dostęp osób trzecich oraz gdy nieruchomość została odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 17. Do obowiązku właścicieli psów należy:

a) – c) (skreślony)

d) umieszczenie na bramie lub furtce prowadzącej do nieruchomości tabliczki informującej o posiadaniu psa.

§ 18. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy niezwłoczne sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:

a) w pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych,

b) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych.

§ 19. (skreślony)

§ 20. (skreślony)

Rozdział VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. . W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji dwukrotnie w ciągu roku:

- w pierwszym terminie w miesiącach marzec-kwiecień,

- w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień,

w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu, dodatkowo dla każdej nieruchomości w przypadku pojawienia się gryzoni.

2. Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku zaszczurzenia stwierdzonego w obrębie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »