| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Warunki i tryb przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych oraz ustalania ich wysokości określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i tryb przyznawania, pozbawiania nagród sportowych oraz ustalania ich wysokości określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki związane z udzieleniem stypendiów i nagród sportowych pokrywane będą z budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/299/07 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29.11.2007 r. w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych dla wybitnych sportowców.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Janusz Gątkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 lutego 2011 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców oraz ustalania wysokości stypendiów.

§ 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom za osiągnięcia sportowe w sporcie indywidualnym i zespołowym. Stypendium sportowe otrzymują zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. 1. Środki finansowe na wypłatę stypendiów sportowych planowane są corocznie w budżecie Miasta Czeladź.

2. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

3. Dysponentem środków, o których mowa w § 2 ust. 1 jest Wydział Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź.

§ 3. Stypendium sportowe otrzyma zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1. Posiada aktualną licencję polskiego związku sportowego, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2. Jest zrzeszony w klubie sportowym lub stowarzyszeniu kultury fizycznej mającym siedzibę na terenie gminy Czeladź,

3. Osiągnął wysoki wynik sportowy, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników sportowych.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów sportowych w danym roku kalendarzowym należy składać:

1) - do 31 lipca danego roku w przypadku uzyskania wyników, w okresie pierwszego półrocza tego roku, w Wydziale Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź,

2) - do 28 lutego następnego roku w przypadku uzyskania wyników, w okresie drugiego półrocza roku poprzedniego, w Wydziale Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 100,00 zł i nie może przekraczać 800,00 zł.

2. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia w następujących sportach:

1) zespołowych :

Dyscyplina
Wysokość
stypendium

Piłka nożna -szczeble rozgrywek ligowych

Tenis stołowy -szczeble rozgrywek ligowych

Koszykówka -szczeble rozgrywek ligowych

Siatkówka -szczeble rozgrywek ligowych

od 150,00 zł

Klasa Okręgowa
V liga

IV, III liga

IIIliga

IV, III liga

od 250,00 zł

IV, III liga

I, II liga

II liga

IIliga

od 450,00 zł

II liga i wyższa

ekstraklasa

I liga i wyższa

I liga i wyższa

Wysokość stypendiów dla zawodników innych sekcji ustalana będzie indywidualnie, nie może ona jednak przekroczyć kwoty w § 5 ust.1

2) indywidualnych, na następujących warunkach :

- udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata

- zajęcie od I do XVI miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy

- zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski

3. Kwoty za poszczególne osiągnięcia nie podlegają sumowaniu się.

§ 6. 1. Stypendia sportowe przyznaje się dwa razy w roku na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy.

2. Stypendia sportowe mogą być przyznane zawodnikom wyłącznie w kategorii seniorów i juniorów.

§ 7. Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać:

- Zarządy stowarzyszeń kultury fizycznej,

- Zarządy klubów sportowych,

- Polskie Związki Sportowe,

- Ośrodki Sportu i Rekreacji.

§ 8. 1. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

- imię i nazwisko zawodnika,

- dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej mającego siedzibę na terenie Czeladzi,

- opis osiągnięć sportowych zawodnika,

- dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,

- uwierzytelnioną informację o ilości zawodników, którzy wzięli udział w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej w danej kategorii.

2. W razie stwierdzenia błędów lub braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

- pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę

- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 9. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Miasta Czeladź na wniosek stowarzyszenia, klubu lub z własnej inicjatywy.

2. Decyzje o przyznaniu i wysokości stypendiów podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, od którego nie przysługuje odwołanie.

3. Zarządzenia Burmistrza Miasta będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

4. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub w kasie Urzędu Miasta Czeladź. W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma stypendium i nie posiada osobistego konta bankowego, stypendium może być przekazywane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 10. 1. Stypendia sportowe przyznawane są przez Burmistrza Miasta Czeladź na podstawie pozytywnego zaopiniowania wniosku przez komisję ds. przyznawania stypendiów i nagród sportowych.

2. Komisję, o której mowa w pkt. 1, powołuje Burmistrz Miasta.

3. W skład komisji wchodzi:

- Desygnowana przez Burmistrza osoba – Przewodniczący Komisji,

- Radny Rady Miejskiej desygnowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu – członek,

- Kierownik lub z-ca kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji – członek,

4. Decyzje komisji zapadają w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów członków Komisji.

5. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego i rozpatruje wnioski złożone w terminach o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z wnioskami ustalają tryb wyłaniania kandydatów do stypendiów sportowych.

7. Do zadań komisji należy:

- ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów sportowych,

- ustalenie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta,

- ustalenie wysokości stypendiów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

8. Protokół posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych kandydatów przedstawia przewodniczący komisji Burmistrzowi Miasta celem podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów sportowych.

§ 11. 1. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego dla zawodnika następuje w przypadku:

- zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego,

- nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z wymienionych organizacji: międzynarodową organizację sportową, polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub macierzysty klub sportowy,

- zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu,

- utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportu,

- zmiany barw klubowych i członkostwa w stowarzyszeniu kultury fizyczne lub klubie sportowym, na działający i zarejestrowany poza miastem Czeladź,

- naruszenia przepisów prawa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona właściwym orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące, a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało przyznane. Decyzje w tym zakresie podejmuje Burmistrz Miasta Czeladź na wniosek stowarzyszenia lub klubu sportowego.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

§ 12. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane podlega niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przyznania tego stypendium.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 lutego 2011 r.

Regulamin nagród sportowych dla wybitnych sportowców oraz ustalania ich wysokości.

§ 1. Nagrodę sportową może otrzymać zawodnik, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na stałe zamieszkuje na terenie miasta Czeladź.

§ 2. Nagrodę sportową może otrzymać trener, którego zespół lub zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. 1. Środki finansowe na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe planowane są corocznie w budżecie Miasta Czeladź.

2. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy nagród jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

3. Dysponentem środków, o których mowa w § 2 ust.1 jest Wydział Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź.

§ 4. Nagrody przyznaje się w formie pieniężnej. Wysokość nagrody nie może być niższa niż 100,00 zł i nie może przekraczać 1.500,00 zł.

§ 5. 1. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

a) uzyskali awans do wyższego szczebla rozgrywek,

b) zajęli od 1 do 5 miejsca w rozgrywkach ligowych.

2. Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach zespołowych:

Dyscyplina

Piłka nożna -szczeble rozgrywek ligowych

Tenis stołowy -szczeble rozgrywek ligowych

Koszykówka -szczeble rozgrywek ligowych

Siatkówka -szczeble rozgrywek ligowych

Wysokość
nagrody

1.

2.

3.

4.

od 100,00 zł

Klasa Okręgowa
V liga

IV, III liga

III liga

IV, III liga

od 150,00 zł

IV, III liga

I, II liga

II liga

II liga

od 500,00 zł

II liga i wyższa

ekstraklasa

I liga i wyższa

I liga i wyższa

Wysokość nagrody sportowej dla zawodników innych sekcji ustalana będzie indywidualnie, nie może ona jednak przekroczyć kwoty w § 4.

3. Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy w dyscyplinach :

- udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- ustanowienie rekordu świata, Europy lub Polski

- udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata

- zajęcie od I do XVI miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy

- zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski

§ 6. 1. Nagrodę sportową przyznaje się zawodnikowi raz w roku.

2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom w kategoriach młodzik, junior, senior.

§ 7. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród sportowych w danym roku kalendarzowym należy składać:

a) - do 31 lipca danego roku w przypadku uzyskania wyników, w okresie pierwszego półrocza tego roku, w Wydziale Polityki Społecznej i Edukacji,

b) - do 28 lutego następnego roku w przypadku uzyskania wyników, w okresie drugiego półrocza roku poprzedniego, w Wydziale Polityki Społecznej Edukacji.

§ 8. 1. Wniosek o nagrodę sportową powinien zawierać:

- imię i nazwisko zawodnika zamieszkałego na terenie miasta Czeladź,

- opis osiągnięć sportowych zawodnika,

- dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,

- uwierzytelnioną informację o ilości zawodników, którzy wzięli udział w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej w danej kategorii.

2. W razie stwierdzenia błędów lub braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

- pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę

- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 9. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

- Zarządy stowarzyszeń kultury fizycznej

- Zarządy klubów sportowych,

- Polskie Związki Sportowe,

- Ośrodki Sportu i Rekreacji

§ 10. 1. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagród podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, od którego nie przysługuje odwołanie.

2. Zarządzenia Burmistrza Miasta będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

3. Wypłaty nagród sportowych dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w kasie Urzędu Miasta Czeladź. W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma nagrodę sportową i nie posiada osobistego konta bankowego, nagroda może być przekazywane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 11. 1. Nagrody sportowe przyznawane są przez Burmistrza Miasta Czeladź na podstawie pozytywnego zaopiniowania wniosku przez komisję ds. przyznawania stypendiów i nagród sportowych.

2. Komisję, o której mowa w pkt. 1, powołuje Burmistrz Miasta.

3. W skład komisji wchodzi:

- desygnowana przez Burmistrza osoba – Przewodniczący Komisji,

- radny Rady Miejskiej desygnowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu – członek,

- kierownik lub z-ca kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji – członek,

4. Decyzje komisji zapadają w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów członków Komisji.

5. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego i rozpatruje wnioski złożone w terminach o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z wnioskami ustalają tryb wyłaniania kandydatów do nagród sportowych.

7. Do zadań komisji należy:

- ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie nagród sportowych,

- ustalenie liczby zawodników do nagrody sportowej z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta,

- ustalenie wysokości nagród z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu.

8. Protokół posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych kandydatów przedstawia przewodniczący komisji Burmistrzowi Miasta celem podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów i nagród sportowych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »