| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt,

3) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) dowody rejestracyjne pojazdów posiadające aktualne badania techniczne, dokumenty określone wymogami weterynaryjnymi oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3,

2) dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) teren, o którym mowa w pkt 2 powinien być ogrodzony,

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

8) posiadać odpowiednie świadectwa o przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z profilem działania zawartym we wniosku o udzielenie zezwolenia.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »