| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach, zwanego w dalszej części uchwały i załącznika Zespołem, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. Powoływanie członków i skład Zespołu.

1) Zespół powołuje Wójt Gminy Włodowice w drodze zarządzenia.

2) Wójt Gminy Włodowice kieruje pisma do wszystkich podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole.

3) Przedstawiciele poszczególnych instytucji ( jednostek ) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami ( jednostkami ).

4) Po podpisaniu porozumień z podmiotami wymienionymi w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Włodowice powołuje Zespół ( w formie zarządzenia).

5) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Włodowice celem dokonania wyboru przewodniczącego w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 4.

6) Przewodniczący Zespołu jest wybierany spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7) Na wniosek przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu wybierany jest również zastępca przewodniczącego i sekretarz.

8) Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach prac w Zespole.

§ 2. Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu.

1) Członek Zespołu może być odwołany:

a) na umotywowany pisemny wniosek członka,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek Zespołu,

d) na skutek naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

e) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 .

2) Członka Zespołu odwołuje Wójt Gminy Włodowice.

3) Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1) Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia.

2) Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty, fax-u, poczty elektronicznej oraz telefonu.

3) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

4) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: listę obecności uczestników posiedzenia Zespołu, opis przebiegu posiedzenia, podjęte uchwały.

5) Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek Zespołu, jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek Wójta Gminy Włodowice.

6) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych powołanych przez Zespół.

7) Skład grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

8) Grupy robocze informują zespół o wynikach swojej pracy.

9) Przewodniczący Zespołu może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

10) W wykonaniu zadań Zespół może współpracować z różnymi podmiotami, jednostkami i organizacjami pozarządowymi.

11) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie z prac Zespołu i przedkłada go Wójtowi Gminy Włodowice w terminie do 31 marca każdego roku.

12) Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »