| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania

w sprawie: określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Na terenie gminy Zawiercie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizujący zadania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu Prezydent Miasta Zawiercie powołuje przedstawicieli:

1) Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

2) Sądu Rejonowego w Zawierciu,

3) Prokuratury Powiatowej w Zawierciu,

4) Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu,

5) Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu,

7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,

8) Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

9) Straży Miejskiej w Zawierciu,

10) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11) organizacji pozarządowych,

12) kuratorów sądowych.

3. W skład Zespołu mogą być powołane także osoby, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4. Wskazanie osób do pracy w Zespole następuje w drodze pisemnego porozumienia, zawartego przez Prezydenta Miasta Zawiercie z instytucją wskazaną w ust. 2 pkt 1 do 6.

5. Przedstawicieli instytucji wymienionych w ust. 2 pkt 7 – 12 powołuje się spośród osób przedstawionych do składu Zespołu przez kierujących tymi instytucjami.

6. Kadencja Zespołu trwa 3 lata, licząc od daty powołania Zespołu.

7. Prezydent Miasta Zawiercie może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7a i 7b sporządzany jest pisemnie, składa się Przewodniczącemu Zespołu, który przekazuje go niezwłocznie Prezydentowi Miasta Zawiercie.

9. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do powołania członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 2. Ustala się następujące zasady pracy Zespołu:

1. Termin pierwszego posiedzenia wyznacza Prezydent Miasta Zawiercie w zarządzeniu o powołaniu członków Zespołu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu , jego Zastępca oraz Sekretarz.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w terminie ustalonym przez Przewodniczącego.

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w godzinach jego urzędowania, który zapewnia stosowną obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu.

6. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym, z tym że przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. W celu rozwiązywania problemów związanych z indywidualnymi przypadkami przemocy Zespół tworzy grupy robocze.

8. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwraca się do członków Zespołu o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemów danej rodziny w ramach grupy roboczej.

9. W skład grupy roboczej wchodzą osoby, o których mowa w art. 9 a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

10. Przewodniczący Zespołu może przykazać poszczególnym jego członkom, a także członkom grup roboczych wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

11. Zespół i grupy robocze działają według przyjętego regulaminu pracy.

§ 3. Przewodniczący Zespołu składa Prezydentowi Miasta Zawiercie coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »