| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/95/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie: art. 8 ust. 1, pkt.1 i ust. 2, art. 11, art. 75 ust. 1 oraz art. 76 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska

p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić Statut jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, w treści jak w załączeniu.

§ 2. Pracownicy dotychczasowego Żłobka - publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, stali się z mocy prawa pracownikami Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 3. 1. Mienie nieruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i w dotychczasowej dyspozycji Żłobka funkcjonującego w jego strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

2. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące dotychczas na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i wykorzystywane przez Żłobek funkcjonujący w jego strukturach, zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr VI/95/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
z siedzibą w Bielsku-Białej

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 4.

2. Działalność Żłobka prowadzona jest w placówkach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

- przy ul. Pod Grodziskiem nr 4,

- przy ul. Legionów nr 21.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

Rozdział II.

CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców / opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. Do zadań Żłobka należy:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

- organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,

- promocja zdrowia,

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.


Rozdział III.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 8. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się.

3. Z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

4. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica / opiekuna prawnego wydłużony za dodatkową opłatą.

Rozdział IV.

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

§ 10. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Rozdział V.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.

§ 12. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Miejska w Bielsku-Białej.

2. Przychody Żłobka są przychodami budżetu Gminy Bielsko-Biała.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

a) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności,

b) rodzicom / opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

Rozdział VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »