| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bieruniu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr IV/1/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1)Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2)Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3)Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4)Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta Bierunia.

5)W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Bieruniu, a instytucjami/jednostkami wymienionymi w rozdz. 2 pkt. 1 mogą być powoływane grupy robocze. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

1)W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bieruniu;

b) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu;

c) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Kuratorskiej Służby Sądowej);

d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu;

e) Organizacji pozarządowych;

f) Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;

g) Placówek Oświatowych – Pedagodzy.

2)Powołany spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty Zespół działa na okres 4 lat. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie porozumienia instytucji z Burmistrzem, bądź wydelegowanie przez Burmistrza jednostki organizacyjnej Gminy do udziału w pracach zespołu.

3)Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

- Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

- Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

- Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia.

4)Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

- Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat;

- o Wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta Bierunia.

5)Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

- Uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Bierunia. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

1)Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Miasta Bieruń – wskazanych przez Burmistrza Miasta Bierunia.

2)Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3)Datę pierwszego posiedzenia wyznacza Burmistrz Miasta Bierunia.

4)Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór Przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy.

5)W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

6)Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia.

7)Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Bierunia, a instytucjami.

8)Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

9)W zależności od zaistniałej potrzeby, Przewodniczący może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu i terminu wskazanego wyżej.

10)Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

11)Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12)Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

13)Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

14)Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

1)Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiane jest raz w roku Radzie Miejskiej w Bieruniu, w terminie do końca I kwartału każdego roku

2)Realizację powyższych zapisów powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »