| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bieruniu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr IV/1/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1)Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2)Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3)Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4)Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta Bierunia.

5)W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Bieruniu, a instytucjami/jednostkami wymienionymi w rozdz. 2 pkt. 1 mogą być powoływane grupy robocze. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

1)W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bieruniu;

b) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu;

c) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Kuratorskiej Służby Sądowej);

d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu;

e) Organizacji pozarządowych;

f) Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;

g) Placówek Oświatowych – Pedagodzy.

2)Powołany spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty Zespół działa na okres 4 lat. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie porozumienia instytucji z Burmistrzem, bądź wydelegowanie przez Burmistrza jednostki organizacyjnej Gminy do udziału w pracach zespołu.

3)Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

- Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

- Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

- Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia.

4)Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

- Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat;

- o Wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta Bierunia.

5)Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

- Uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Bierunia. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

1)Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Miasta Bieruń – wskazanych przez Burmistrza Miasta Bierunia.

2)Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3)Datę pierwszego posiedzenia wyznacza Burmistrz Miasta Bierunia.

4)Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór Przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy.

5)W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

6)Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia.

7)Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Bierunia, a instytucjami.

8)Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

9)W zależności od zaistniałej potrzeby, Przewodniczący może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu i terminu wskazanego wyżej.

10)Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

11)Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12)Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

13)Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

14)Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

1)Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiane jest raz w roku Radzie Miejskiej w Bieruniu, w terminie do końca I kwartału każdego roku

2)Realizację powyższych zapisów powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »