| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 31 i 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie / Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. / Rada Miejska w Żywcu u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 lutego 2008 r. i Uchwałą Nr LII/424/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 stycznia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń


Załącznik do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 24 marca 2011 r.

Zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Rada Miejska w Żywcu dla podkreślenia wybitnych osiągnięć sportowych, postanawia, iż ze środków budżetu miasta przyznawane będą nagrody i wyróżnienia dla zawodników oraz trenerów, osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Niniejsze zasady określają tryb i procedurę przyznawania ww. nagród i wyróżnień.

§ 1. 1. Rada Miejska w Żywcu postanawia, że przyznawane będą coroczne nagrody i wyróżnienia za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, za rok poprzedni.

2. Nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe, są nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”.

3. Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe, są nagrody rzeczowe np. bony towarowe, puchary, statuetki, książki, zwane dalej „wyróżnieniami”.

4. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla miasta Żywca.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku w konkurencjach sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.

2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia z terenu Miasta Żywca.

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane w kategorii seniorów i młodzieżowców.

§ 4. 1. Nagrody mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

1) nagroda I stopnia:

a) miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,

2) nagroda II stopnia:

a) miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,

b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

c) miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej i Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy,

d) miejsca I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy,

3) nagroda III stopnia:

a) miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski.

§ 5. 1. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w kategoriach kadet, junior młodszy i junior.

§ 6. W wypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia za inne osiągnięcia sportowe.

§ 7. Trenerowi prowadzącemu szkolenie na terenie miasta Żywca, który przyczynił się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników, o których mowa w § 4, 5 i 6 może być przyznana nagroda w wysokości do 1.000 zł.

§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny ( zawodnik ) lub zbiorowy ( drużyna, sztafeta itp. ).

2. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:

1) nagroda I stopnia – do 3.000 zł brutto

2) nagroda II stopnia – do 2.000 zł brutto

3) nagroda III stopnia – do 1.000 zł brutto

3. W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości do 50 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników.

§ 9. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia pochodzą z budżetu miasta Żywca.

§ 10. 1. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Burmistrza Miasta Żywca, w oparciu o ocenę Komisji Opiniującej w skład której wchodzą:

1) Zastępca Burmistrza Miasta - odpowiedzialny za sprawy sportu,

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu,

3) Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Żywcu.

§ 11. 1. Kandydatury do nagród i wyróżnień mogą zgłaszać:

1) stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta Żywca,

2) Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,

3) Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Żywcu.

§ 12. Wnioski z propozycjami kandydatów należy składać w Wydziale Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Żywcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2. 34-300 Żywiec (decyduje data stempla pocztowego), w terminie ustalonym przez Wydział i podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. 1. Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:

1) dane wnioskodawcy ( nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon ),

2) dane osobowe kandydata do nagrody, wyróżnienia ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i dyscypliny, którą reprezentuje ),

3) opis osiągnięć sportowych,

4) dokument potwierdzający ww. osiągnięcia ( np. komunikat z zawodów z potwierdzeniem Polskiego Związku Sportowego ),

5) krótka charakterystyka kandydata.

2. W przypadku wniosku dla trenera, dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie o pracy z zawodnikiem, któremu została przyznana nagroda lub wyróżnienie.

§ 14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody czy też wyróżnienia.

§ 15. Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.

§ 16. Stopień nagrody, jej wysokość oraz formę dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja Opiniująca, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 17. 1. Obrady Komisji Opiniującej są niejawne do czasu zatwierdzenia wyników przez Burmistrza Miasta Żywca, przy czym wyniki obrad Komisji nie stanowią podstaw do żądania przez wnioskodawców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany wysokości nagrody.

2. Pomoc organizacyjną zapewnia Komisji Opiniującej - Wydział Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą - Urzędu Miejskiego w Żywcu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »