| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późni. zm. ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. a, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160),
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:
§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, w formie „Regulaminu” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 składają pisemny wniosek.
2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą.
3. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona merytorycznie właściwy wydział Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy.
§ 3. Burmistrz Gminy i Miasta określa wzory: wniosku, umowy i protokołu odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 


Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr VIII/84/11
z dnia 25 marca 2011 r.


Regulamin
przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest
§ 1.  1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny.
2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.
§ 2. Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 3.  1. Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - bez kosztów transportu, jednak nie więcej niż 2.500,00zł
2. Dotację na w/w cel można otrzymać tylko jeden raz.
§ 4.  1. Wniosek o dotację należy złożyć po wykonaniu prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2. Wnioski składa się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 30 listopada danego roku i będą rozpatrywane według kolejności składania, w miarę posiadanych środków zabezpieczonych w budżecie gminy.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest ( oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest,
b) kopię potwierdzenia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Rybniku (zgłoszenie wymagane jest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót), lub kopię pozwolenia na budowę,
c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o zgodności wykonania prac z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
d) kopię faktury VAT potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wystawionej przez firmę na wnioskodawcę, za wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest, zawierającą między innymi masę odpadów, koszt ich usunięcia, transportu oraz unieszkodliwiania wraz z potwierdzeniem zapłaty (oryginał do wglądu),
e) kopię faktury VAT potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wystawionej przez najbliżej położone składowisko za przyjęcie odpadu zawierającego azbest do unieszkodliwienia,
f) kartę przekazania odpadów, sporządzoną przez wykonującego usługę usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest z potwierdzeniem, że odpady zawierające azbest zostały przyjęte na składowisko do unieszkodliwienia.
§ 5.  1. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta przeprowadzają wizję lokalną udokumentowaną protokołem.
2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą.
3. W ramach środków, którymi dysponuje i do wysokości określonej w niniejszym Regulaminie Burmistrz Gminy i Miasta ma prawo do odstępstwa od jego wymogów.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »