| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późni. zm. ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. a, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160),
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:
§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, w formie „Regulaminu” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 składają pisemny wniosek.
2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą.
3. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona merytorycznie właściwy wydział Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy.
§ 3. Burmistrz Gminy i Miasta określa wzory: wniosku, umowy i protokołu odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 


Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr VIII/84/11
z dnia 25 marca 2011 r.


Regulamin
przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest
§ 1.  1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny.
2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.
§ 2. Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 3.  1. Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - bez kosztów transportu, jednak nie więcej niż 2.500,00zł
2. Dotację na w/w cel można otrzymać tylko jeden raz.
§ 4.  1. Wniosek o dotację należy złożyć po wykonaniu prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2. Wnioski składa się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 30 listopada danego roku i będą rozpatrywane według kolejności składania, w miarę posiadanych środków zabezpieczonych w budżecie gminy.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest ( oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest,
b) kopię potwierdzenia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Rybniku (zgłoszenie wymagane jest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót), lub kopię pozwolenia na budowę,
c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o zgodności wykonania prac z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
d) kopię faktury VAT potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wystawionej przez firmę na wnioskodawcę, za wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest, zawierającą między innymi masę odpadów, koszt ich usunięcia, transportu oraz unieszkodliwiania wraz z potwierdzeniem zapłaty (oryginał do wglądu),
e) kopię faktury VAT potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wystawionej przez najbliżej położone składowisko za przyjęcie odpadu zawierającego azbest do unieszkodliwienia,
f) kartę przekazania odpadów, sporządzoną przez wykonującego usługę usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest z potwierdzeniem, że odpady zawierające azbest zostały przyjęte na składowisko do unieszkodliwienia.
§ 5.  1. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta przeprowadzają wizję lokalną udokumentowaną protokołem.
2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą.
3. W ramach środków, którymi dysponuje i do wysokości określonej w niniejszym Regulaminie Burmistrz Gminy i Miasta ma prawo do odstępstwa od jego wymogów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »