| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie w szczegółowych zasad, trybu przyznawani i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z póżn.zm./ oraz art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn.zm./

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Ustanowić stypendium sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2.

Określić „Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIII/211/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 września 2008r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmieniona uchwałą Nr XLII/392/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2009r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Rozdział 1.
Stypendia sportowe

§ 1.

1. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej startującej w konkurencjach sportowych, która spełnia następujące warunki:

1) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnęła wysoki wynik sportowy /uzyskując I, II, III miejsce/ we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2) stale zamieszkuje na terenie Gminy Jasienica,

3) reprezentuje kraj lub macierzysty klub na zawodach sportowych,

4) wykazuje się wysoką kulturą osobistą i kieruje się zasadami „fair – play”.

§ 2.

Stypendium sportowe może przyznać Wójt Gminy na wniosek klubu sportowego lub osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe.

§ 3.

1. Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej.

2. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi 50 % minimalnego wynagrodzenia /brutto/ ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku budżetowego i wypłacane jest do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste zawodnika lub jego opiekuna prawnego albo w kasie Urzędu Gminy Jasienica. Za wyjątkiem roku 2011 kiedy stypendium wypłacane będzie od momentu spisania umowy pomiędzy Wójtem Gminy Jasienica a zawodnikiem, aż do końca roku budżetowego.

4. Kwotę stypendium przekazuje się do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste zawodnika lub jego opiekuna prawnego albo w kasie Urzędu Gminy Jasienica.

§ 4.

1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,

2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

5) naganne jest jego zachowanie oraz postawa moralna,

6) łamie zasady gry „fair – play”.

2. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku gdy zawodnik otrzymał stypendium pomimo utraty prawa do jego pobierania. Obowiązek zwrotu obejmuje stypendium wypłacone od dnia utraty prawa do jego pobierania

3. Zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wójta Gminy o utracie prawa do otrzymania stypendium.

§ 5.

W przypadku utraty zdolności zawodnika do uprawiania dyscypliny sportowej, z tytułu której otrzymuje stypendium, stwierdzonej przez lekarza poradni medycyny sportowej, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż 3 miesiące.

§ 6.

Wójt Gminy zawiera indywidualną umowę stypendialną z zawodnikiem w sprawie przyznania i warunków korzystania ze stypendium.

Rozdział 2.
Nagrody i wyróżnienia sportowe

§ 7.

Nagroda sportowa dla zawodnika jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 8.

Nagroda sportowa może być przyznana zawodnikowi startującemu w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich , który jednocześnie spełnia następujące warunki:

1. W roku przyznania nagrody osiągnął wysoki wynik sportowy /uzyskując I, II, III miejsce/ we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w swojej kategorii wiekowej w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

2. Stale zamieszkuje na terenie Gminy Jasienica.

3. Reprezentuje kraj lub macierzysty klub w zawodach sportowych.

4. Jest objęty programem szkolenia klubu .

§ 9.

Nagroda sportowa przyznawana jest za wyniki sportowe osiągnięte w roku rozpatrywania wniosku lub podczas ostatniego sezonu, lub za cały dorobek sportowy.

§ 10.

Nagrodę sportową przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik.

§ 11.

Wysokość nagrody sportowej wynosi 200 % minimalnego wynagrodzenia /brutto/ ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

§ 12.

Wyróżnienie sportowe jest jednorazową formą uznania dla zawodnika, stale zamieszkałego na terenie Gminy Jasienica, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 13.

Wyróżnienie sportowe przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik.

§ 14.

Zawodnika można wyróżnić:

1. Pucharem.

2. Dyplomem uznania.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium , nagrody i wyróżnienia sportowego oraz termin ich rozpatrzenia wyznacza Wójt Gminy Jasienica.

2. Ogłoszenie umieszczane jest na stronie www.jasienica.pl

§ 16.

Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać następujące informacje:

1. Imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, nr telefonu kontaktowego.

2. Opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonywania obowiązku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych.

3. Poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu i uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu.

4. Opis wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika.

5. Zobowiązanie klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium sportowego, w przypadku wniosku złożonego przez klub.

§ 17.

Wniosek o stypendium , nagrodę lub wyróżnienie podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu władz klubu.

§ 18.

Procedury rozpatrywania wniosków o stypendia, nagrody lub wyróżnienie sportowe:

1. Wniosek po jego przekazaniu do Wójta Gminy podlega sprawdzeniu pod względem spełnienia wymogów formalnych.


2. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym jest on kierowany do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jasienica.

3. Po uzyskaniu opinii Komisji Wójt Gminy podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium, nagrody i ustala ich wysokość. W przypadku wyróżnienia ustala jego formę.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »