| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny

na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 r. Nr VII / 45 / 11 w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta Lędziny uchwala:

§ 1. Zatwierdzić Regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVIII/183/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 15.05.2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły


Załącznik do Uchwały Nr VII / 46 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny

§ 1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. Budynek mieszkalny – budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna, będący własnością osób fizycznych.

2. Dostawca – producent/pośrednik od którego Inwestor może dokonać zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Inwestor – właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lędziny.

4. Instalator – firma instalacyjna wybrana przez Inwestora, dokonująca montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzające je w stanie oczyszczonym do gleby.

§ 3. 1. Do korzystania z dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uprawnieni są mieszkańcy Gminy Lędziny (z wyłączeniem wymienionych w ust. 2), właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lędziny, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5m3/dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 10 lat.

2. Do korzystania z dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni mieszkańcy Miasta Lędziny, których budynki mieszkalne położone są w rejonach miasta uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków, oraz w tych rejonach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020.

§ 4. 1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dotacje będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

3. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września każdego roku. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 30 września, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5. 1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Dotowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje jednorazowo do budynku mieszkalnego.

3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m3/dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne).

4. Dotacji nie podlegają:

a) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) koszty sporządzonej dokumentacji,

c) koszty żwiru i piasku.

5. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935).

6. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy.

§ 6. 1. Przystępując do Programu Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, i tym samym oświadczyć, że:

a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

b) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy Lędziny,

c) będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),

e) zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności wymienione w § 10 ust. 2 regulaminu,

f) w budynku do którego ma być przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków jest czynna instalacja wodno – kanalizacyjna.

2. Zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od dnia 01.01.2010 r.

3. Do wniosku wymienionego w punkcie 1 należy dołączyć:

a) uwierzytelnioną kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

b) oświadczenie o którym mowa w § 5 ust. 6 regulaminu, jeśli jest wymagane

c) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu),

d) uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

e) uwierzytelnioną kserokopię zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Lędziny instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z §1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

f) opinię PGK „Partner” sp. z o.o. w Lędzinach o braku możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020,

g) protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami wraz z dokumentem uruchomienia przydomowej oczyszczalni,

h) kserokopię karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia.

4. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona specjalistyczna firma w oparciu o umowę zawartą z Inwestorem.

5. Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora/Dostawcę i zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 7. 1. Tworzy się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją.

a) skład Komisji zostanie wyznaczony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

b) do zadań Komisji należy:

- sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dotację,

- przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami,

- sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania dotacji lub jego odmowy,

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dotacji.

3. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.

§ 9. Wszelkie usterki urządzeń Inwestor zgłasza Instalatorowi zgodnie z warunkami gwarancji.

§ 10. 1. W ciągu 10 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została przyznana dotacja.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta (dostawcę) urządzeń.

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

4. Postępowanie dotyczące zwrotu dotacji będzie prowadzone przez Komisję, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu w stosunku do osoby, która otrzymała dotację.

§ 11. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia odrębną uchwałą Rady Miasta Lędziny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »