| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny

na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 r. Nr VII / 45 / 11 w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta Lędziny uchwala:

§ 1. Zatwierdzić Regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVIII/183/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 15.05.2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły


Załącznik do Uchwały Nr VII / 46 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny

§ 1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. Budynek mieszkalny – budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna, będący własnością osób fizycznych.

2. Dostawca – producent/pośrednik od którego Inwestor może dokonać zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Inwestor – właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lędziny.

4. Instalator – firma instalacyjna wybrana przez Inwestora, dokonująca montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzające je w stanie oczyszczonym do gleby.

§ 3. 1. Do korzystania z dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uprawnieni są mieszkańcy Gminy Lędziny (z wyłączeniem wymienionych w ust. 2), właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lędziny, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5m3/dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 10 lat.

2. Do korzystania z dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni mieszkańcy Miasta Lędziny, których budynki mieszkalne położone są w rejonach miasta uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków, oraz w tych rejonach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020.

§ 4. 1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dotacje będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

3. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września każdego roku. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 30 września, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5. 1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Dotowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje jednorazowo do budynku mieszkalnego.

3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m3/dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne).

4. Dotacji nie podlegają:

a) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) koszty sporządzonej dokumentacji,

c) koszty żwiru i piasku.

5. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935).

6. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy.

§ 6. 1. Przystępując do Programu Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, i tym samym oświadczyć, że:

a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

b) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy Lędziny,

c) będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),

e) zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności wymienione w § 10 ust. 2 regulaminu,

f) w budynku do którego ma być przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków jest czynna instalacja wodno – kanalizacyjna.

2. Zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od dnia 01.01.2010 r.

3. Do wniosku wymienionego w punkcie 1 należy dołączyć:

a) uwierzytelnioną kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

b) oświadczenie o którym mowa w § 5 ust. 6 regulaminu, jeśli jest wymagane

c) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu),

d) uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

e) uwierzytelnioną kserokopię zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Lędziny instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z §1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

f) opinię PGK „Partner” sp. z o.o. w Lędzinach o braku możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020,

g) protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami wraz z dokumentem uruchomienia przydomowej oczyszczalni,

h) kserokopię karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia.

4. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona specjalistyczna firma w oparciu o umowę zawartą z Inwestorem.

5. Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora/Dostawcę i zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 7. 1. Tworzy się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją.

a) skład Komisji zostanie wyznaczony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

b) do zadań Komisji należy:

- sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dotację,

- przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami,

- sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania dotacji lub jego odmowy,

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dotacji.

3. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.

§ 9. Wszelkie usterki urządzeń Inwestor zgłasza Instalatorowi zgodnie z warunkami gwarancji.

§ 10. 1. W ciągu 10 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została przyznana dotacja.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta (dostawcę) urządzeń.

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

4. Postępowanie dotyczące zwrotu dotacji będzie prowadzone przez Komisję, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu w stosunku do osoby, która otrzymała dotację.

§ 11. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia odrębną uchwałą Rady Miasta Lędziny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Filipowicz

Ekspert ZZL. Business Partner ForFuture oraz HRtec. Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Klastrer. Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH). Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Cluster. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo- konsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »