| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.31.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 pkt 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu gminy Lyski mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne efektywne ekologicznie spełniające następujące kryteria:

1. Ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr XXII/22/2004 Rady Gminy Lyski z dnia 27 kwietnia 2004 roku związane z ochroną powietrza .

2. Ujęte w Planie Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr XXXIII/29/2005 Rady Gminy Lyski z dnia 30 maja 2005 roku oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami przyjętej uchwałą Nr RG.0007.23.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 lutego 2011 roku związane z usuwaniem pokryć dachowych z materiałów azbestowych.

3. Nie korzystały z innych możliwości dofinansowania z budżetu gminy Lyski.

§ 2.

1. Podstawą przyznania dotacji jest wszczęcie procedury o udzielenie dotacji na podstawie pisemnego wniosku, który zawiera następujące dane:

1) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, NIP, PESEL, REGON,

2) miejsce inwestycji,

3) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja ,

4) adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy,

5) udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie oryginałów dokumentów, które po sporządzeniu ich kserokopii przez dotującego podlegają zwrotowi dotowanemu.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

1) tytuł prawny: akt własności budynku bądź lokalu mieszkalnego, dla najemcy zgoda właściciela,

2) decyzję właściwego organu wnioskodawcy podjętą w formie przewidzianej przepisami, dotyczącą przystąpienia do realizacji dotowanego przedsięwzięcia ekologicznego (nie dotyczy osób fizycznych),

3) odpowiednio: projekt techniczny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru i przekazania do użytkowania – jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają,

4) wymagane zgody, atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć również inne dokumenty, jeżeli charakter inwestycji ekologicznej wymaga ich uzyskania względnie ich przedłożenie ma wpływ na wysokość dotacji.

§ 3.

Wójt Gminy Lyski powołuje Komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, inwestycji ekologicznych oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 4.

1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2. Komisja o której mowa w § 3, może w pierwszej kolejności rozpatrzeć wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj i miejsce realizacji) może korzystać z dotacji o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowo uzyskania efektu ekologicznego.

§ 6.

1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji.

2. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej.

3. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

1) używanie urządzenia(instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta,

2) wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

4. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 3 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »