| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/56/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400a ust.1 pkt 5 oraz art.403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 59 poz. 404 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Dotacje mają na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

§ 3. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Racibórz.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i przepisów szczególnych.

§ 4. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr V/56/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik.doc

Regulamin udzielania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »