| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego w dalszej części Zespołem, powołanego przez Burmistrza Miasta wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz Miasta:

Pkt1)na podstawie wniosku instytucji lub organizacji, które go zgłosiły,

Pkt2)na wniosek Zespołu,

Pkt3)na podstawie pisemnej rezygnacji członka.

3. Uzupełnienie składu Zespołu winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia odwołania.

§ 2.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca.

2. W skład prezydium Zespołu wchodzi również Sekretarz Zespołu.

3. Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz mogą zostać odwołani w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, na podstawie:

Pkt1)pisemnej rezygnacji,

Pkt2)uzasadnionego na piśmie wniosku co najmniej trzech członków Zespołu.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi, do wyboru Przewodniczącego, Burmistrz Miasta.

6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

7. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego w roli ekspertów specjaliści.

8. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z jego porządkiem przekazuje się członkom Zespołu na siedem dni przed terminem posiedzenia.

9. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, a protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

10. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

11. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący przypada Przewodniczącemu.

12. Do rozwiązywania problemów występujących w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze, w skład których powołuje przedstawicieli organizacji i instytucji bezpośrednio związanych, bądź zainteresowanych tym przypadkiem.

13. Zespół gromadzi dokumentację, którą stanowią przede wszystkim protokoły z posiedzeń, uchwały, rejestr powołanych grup roboczych, rejestr zgłoszonych przypadków w ramach procedury „Niebieskie Karty” i dokumentację zebraną przez grupy robocze.

14. Zespół przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdania ze swojej pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »