| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego w dalszej części Zespołem, powołanego przez Burmistrza Miasta wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz Miasta:

Pkt1)na podstawie wniosku instytucji lub organizacji, które go zgłosiły,

Pkt2)na wniosek Zespołu,

Pkt3)na podstawie pisemnej rezygnacji członka.

3. Uzupełnienie składu Zespołu winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia odwołania.

§ 2.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca.

2. W skład prezydium Zespołu wchodzi również Sekretarz Zespołu.

3. Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz mogą zostać odwołani w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, na podstawie:

Pkt1)pisemnej rezygnacji,

Pkt2)uzasadnionego na piśmie wniosku co najmniej trzech członków Zespołu.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi, do wyboru Przewodniczącego, Burmistrz Miasta.

6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

7. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego w roli ekspertów specjaliści.

8. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z jego porządkiem przekazuje się członkom Zespołu na siedem dni przed terminem posiedzenia.

9. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, a protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

10. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

11. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący przypada Przewodniczącemu.

12. Do rozwiązywania problemów występujących w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze, w skład których powołuje przedstawicieli organizacji i instytucji bezpośrednio związanych, bądź zainteresowanych tym przypadkiem.

13. Zespół gromadzi dokumentację, którą stanowią przede wszystkim protokoły z posiedzeń, uchwały, rejestr powołanych grup roboczych, rejestr zgłoszonych przypadków w ramach procedury „Niebieskie Karty” i dokumentację zebraną przez grupy robocze.

14. Zespół przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdania ze swojej pracy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »