| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.17 ust. 2 pkt 3 i art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – na wniosek Prezydenta Miasta.

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1.

Utworzyć z dniem 01.07.2011r. jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Morcinka 15 z dwoma filiami:

- przy ul. Korczaka 9a Filia Nr 1

- przy ul. Jaworowa 4a Filia Nr 2

§ 2.

Nadać Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zatrudnieni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Nr 2 i Nr 4 stają się pracownikami jednostki budżetowej na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

§ 4.

Jednostce budżetowej przekazuje się w zarząd mienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, będące obecnie w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2011 r.

Statut Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zwany dalej “Dziennym Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Dziennego Domu znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15.

3. W strukturach Dziennego Domu funkcjonują dwie filie:

- Filia Nr 1 – przy ul. Korczaka 9a

- Filia Nr 2 – przy ul. Jaworowa 4a.

§ 2.

Dzienny Dom działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

6. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.),

7. niniejszego Statutu,

8. innych aktów prawnych.

§ 3.

Dzienny Dom nosi nazwę:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

§ 4.

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, z usług którego korzystają mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

§ 5.

1. Dzienny Dom używa pieczęci:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Morcinka 15

41 – 303 Dąbrowa Górnicza

2. Filie Dziennego Domu Pomocy Społecznej używają pieczęci:

a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej Filia Nr 1

ul. Korczaka 9a

41 – 300 Dąbrowa Górnicza

b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej Filia Nr 2

ul. Jaworowa 4a

41 – 300 Dąbrowa Górnicza

§ 6.

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7.

1. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Dzienny Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności świadczy usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Zakres usług świadczonych podczas pobytu w Dziennym Domu obejmuje:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

a) zapewnienie bezpiecznego miejsca i godnego spędzenia czasu,

b) zapewnienie wyżywienia,

c) możliwości korzystania z usług higienicznych,

2) podstawowe świadczenia opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu, poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych, wykonywaniu drobnych prac na rzecz Dziennego Domu i innych osób, korzystających z pomocy Dziennego Domu,

c) udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych,

d) prowadzeniu pracy socjalnej,

e) udzielaniu fachowej pomocy, porad i wsparcia,

3) zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, integrację ze społecznością lokalną polegające na:

a) stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, środowiskiem, budowanie sieci oparcia społecznego,

b) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności klientów Dziennego Domu.

4. Usługi Dziennego Domu świadczone są w:

- siedzibie dla 30 osób,

- Filii Nr 1 dla 45 osób,

- Filii Nr 2 dla 45 osób.

§ 8.

Przy realizacji celów i zadań Dzienny Dom współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, z innymi jednostkami pomocy społecznej, z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami istniejącymi na terenie jego działania oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji.

§ 9.

1. Pracą Dziennego Domu kieruje Dyrektor, który:

a) zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Dzienny Dom na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór nad majątkiem Dziennego Domu,

c) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych przez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Dziennego Domu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

d) organizuje w sposób właściwy pracę w Dziennym Domu,

e) współpracuje z samorządem osób korzystających z pobytu w Dziennym Domu.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Dziennym Domu.

4. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora, Dziennym Domem kieruje upoważniony przez niego pracownik.

§ 10.

Tryb pracy Dziennego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 11.

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać mieszkańcy Dąbrowy Górniczej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub inną osobę upoważnioną.

§ 12.

1. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu jest odpłatne.

2. Zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

Rozdział 4.
Pracownicy Dziennego Domu

§ 13.

1. W Dziennym Domu zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Dziennego Domu określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Dziennego Domu.

Rozdział 5.
Zasady gospodarki finansowej

§ 14.

1. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Dzienny Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 15.

Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 16.

Dzienny Dom prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

§ 17.

1. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Dziennego Domu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2011 r.

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd Dziennego Domu Pomocy Społecznej

1. Zabudowana nieruchomość położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 oznaczona nr geodezyjnym 38/1, 39/1, 61/1, 69/1, 76/2, 77/1, 78/1 o pow. łącznej 4103m2 , k. m. 62 obręb Dąbrowa Górnicza, opisana KW 2761 w udziale 30225/108195.

2. Zabudowana nieruchomość położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4 oznaczona nr geodezyjnym 7 o pow. 4167m2 , k. m. 129 obręb Dąbrowa Górnicza, opisana KW 10835 w udziale 34656/186592

3. Mienie obecnie znajdujące się na wyposażeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Wartość

1.

Zestaw komputerowy
-komputer PC
-monitor
-urządzenie wielofunkcyjne
-oprogramowanie Windows XP

1

4 577,44

2.

Zmywarka F160 wraz z podstawą i dozownikiem do detergentów

1

7 027,20

3.

Biurko

5

2 596,90

4.

Meble kuchenne

2

8 615,64

5.

Stolik

1

427,00

6.

Szafa

4

4 106,52

7.

Wersalka

1

522,16

8.

Komplet wypoczynkowy

1

700,00

9.

Telewizor

3

4 484,00

10.

Magnetowid

1

749,00

11.

Mini wieża

1

799,00

12.

Konsola X-Box

1

1 299,00

13.

Lodówka

4

4 024,60

14.

Kuchnia Mastercook

1

1 580,00

15.

Kuchenka mikrofalowa

1

871,08

16.

Sprzęt rehabilitacyjny

8

7 655,78

17.

Aparat fotograficzny

2

864,00

18.

Kamera wideo

1

1 792,18

19.

Rzutnik

1

1 815,00

20.

Krajalnica elektryczna

1

1 060,18

21.

Pralka automatyczna

1

1 200,00

22.

Taboret elektryczny

1

1 988,60

23.

Odkurzacz

1

359,00

24.

Urządzenie wielofunkcyjne

1

2 880,00

25.

Telefax

1

1 200,00

26.

Zabudowa szafy z nadstawkami

1

2 757,20

27.

Podstawka z 2 szufladami

4

1 756,80

28.

Regał

8

4 087,00

29.

Zabudowa otwarta pod schody

4

1 195,60

30.

Stół do ping-ponga

1

1 199,00

31.

Waga elektroniczna

1

1 207,80

Razem

75 397,68

4. Mienie obecnie znajdujące się na wyposażeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Wartość

1.

Zestaw komputerowy
-komputer PC
-monitor
-urządzenie wielofunkcyjne
-oprogramowanie Windows XP

1

4 577,44

2.

Zmywarka wraz z podstawą

1

6 039,00

3.

Biurko

1

384,30

4.

Szafa

1

512,40

5.

Meble kuchenne

1

6 659,42

6.

Telewizor

1

1 749,00

7.

Wieża Aiwa

1

699,00

8.

Pralka

1

1 199,00

9.

Kuchnia elektryczna

1

2 099,98

10.

Zmywarka

1

1 744,60

11.

Lodówka

2

1 834,00

12.

Krajalnica elektryczna

2

3 399,99

13.

Urządzenie wielofunkcyjne

1

3 075,00

14.

Sprzęt rehabilitacyjny – rowerek

1

602,20

15.

Basen gastronomiczny

1

1 464,00

16.

Telefax

1

730,78

17.

Tester trzeźwości

1

500,00

18.

Zestaw MICRO 2 DVD LGxD123

1

589,00

19.

Telewizor Samsung

1

1 339,00

20.

Zestaw telewizji cyfrowej

1

615,70

Razem

39 813,81

5. Mienie obecnie znajdujące się na wyposażeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Wartość

1.

Zestaw komputerowy
-komputer PC
-monitor
-urządzenie wielofunkcyjne
-oprogramowanie Windows XP

1

4 577,44

2.

Biurko

2

834,00

3.

Sprzęt AGD – lodówki

5

6 344,80

4.

Sprzęt AGD – kuchnie

2

1 839,32

5.

Szafa

5

6 008,74

6.

Radiomagnetofon

1

479,00

7.

Telewizor

1

1 683,60

8.

Zestaw kina domowego

1

3 147,60

9.

Krajalnica

1

1 700,00

10.

Urządzenie wielofunkcyjne

1

3 075,00

11.

Sprzęt rehabilitacyjny

4

3 626,10

12.

Telefax

1

569,00

13.

Szafki

22

14 457,61

14.

Pralka Mastercook

1

1 049,00

15.

Sprzęt fotograficzny

2

1 730,00

16.

Fotel

1

1 999,00

17.

Parawan metalowy

1

624,64

18.

Kosa spalinowa

1

509,90

19.

Wieża

1

579,00

20.

Urządzenie nagłaśniające z kolumną

1

1 999,99

21.

Orbitek

1

1 049,20

22.

Komoda

3

1 830,00

23.

Komoda do świetlicy

4

2 299,96

24.

Nadstawka na komodę

1

390,00

25.

Kamera SONY

1

1 199,00

26.

Twister

1

976,00

27.

Rower magnetyczny

1

1 019,92

28.

Kanapa rozkładana

3

2 996,99

29.

Zmywarka z wyparzaczem

1

5 200,00

Razem

73 794,81

6. Mienie obecnie znajdujące się na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Wartość

1.

Samochód Peugeot Boxer Combi

1

131 000,00

Razem

131 000,00

Stan księgowy na dzień 31.12.2010r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »