| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust.1 pkt 5 i art. 51, art. 51a – 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 11, art 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – na wniosek Prezydenta Miasta.

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1.

Utworzyć z dniem 01.07.2011 r. jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Morcinka 15.

§ 2.

Nadać Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Dąbrowie Górniczej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy stają się pracownikami jednostki budżetowej na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy.

§ 4.

Jednostce budżetowej przekazuje się w zarząd mienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, będące obecnie w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/60/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2011 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej zwany dalej „Środowiskowym Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Środowiskowego Domu znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15.

§ 2.

Środowiskowy Dom działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),

7. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),

9. niniejszego Statutu,

10. innych aktów prawnych.

§ 3.

Środowiskowy Dom nosi nazwę: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej

§ 4.

1. Obszarem działania Środowiskowego Domu jest teren Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. W przypadku posiadania wolnych miejsc możliwe jest przyjmowanie do Środowiskowego Domu mieszkańców innych gmin.

§ 5.

Środowiskowy Dom używa pieczęci :

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Morcinka 15

41-303 Dąbrowa Górnicza

§ 6.

Nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7.

1. Środowiskowy Dom jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Środowiskowy Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A.

3. Środowiskowy Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zapewnia rehabilitację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie dziennym.

4. Środowiskowy Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym przez:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

d) poradnictwo psychologiczne,

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

g) niezbędną opiekę,

h) terapię ruchową,

i) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków przez uczestnika,

j) umożliwienie uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego,

k) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w systemie dziennym i całodobowym - liczba miejsc 56.

6. Przy realizacji celów i zadań Środowiskowy Dom współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, z innymi jednostkami pomocy społecznej, z poradniami zdrowia psychicznego, oddziałem psychiatrycznym, innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, oświaty, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji.

§ 8.

1. Pracą Środowiskowego Domu kieruje Dyrektor, który:

a) zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Środowiskowy Dom na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór nad majątkiem Środowiskowego Domu,

c) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Środowiskowego Domu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

d) organizuje w sposób właściwy pracę w Środowiskowym Domu,

e) współpracuje z samorządem uczestników zajęć w Środowiskowym Domu.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu.

4. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Środowiskowym Domem kieruje upoważniony przez niego pracownik.

§ 9.

Tryb pracy Środowiskowego Domu, godziny funkcjonowania oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa:

- regulamin organizacyjny,

- program działalności Środowiskowego Domu,

- plan pracy Środowiskowego Domu (roczny).

Dyrektor Środowiskowego Domu jest odpowiedzialny za opracowanie tych dokumentów w uzgodnieniu z Wojewodą. Dokumenty te zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 10.

1. Uczestnicy Środowiskowego Domu mają prawo do tworzenia samorządu w celu reprezentowania swoich interesów i współpracy z Dyrektorem oraz personelem Środowiskowego Domu.

2. Organem samorządowym jest Rada Domu wybierana spośród uczestników Środowiskowego Domu w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.

3. Zasady wybierania Rady Domu i jej tryb działania określa Regulamin uchwalony przez ogół uczestników Środowiskowego Domu.

4. Rada Domu może przedstawiać Dyrektorowi Środowiskowego Domu wnioski i opinie w sprawach Środowiskowego Domu, a w szczególności dotyczące realizacji usług dla uczestników.

§ 11.

1. Korzystanie ze świadczeń Środowiskowego Domu jest odpłatne.

2. Zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

§ 12.

Ze świadczeń Środowiskowego Domu mogą korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie ze wskazaniami właściwego lekarza na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub inną osobę upoważnioną.

Rozdział 4.
Pracownicy Ośrodka

§ 13.

1. W Środowiskowym Domu zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Środowiskowego Domu.

Rozdział 5.
Zasady gospodarki finansowej

§ 14.

1. Środowiskowy Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Środowiskowy Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 15.

Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 16.

Środowiskowy Dom prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Łączenia, przekształcania i likwidacji Środowiskowego Domu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/60/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2011 r.

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd Środowiskowego Domu Samopomocy

1. Zabudowana nieruchomość położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 oznaczona nr geodezyjnym 38/1, 39/1, 61/1, 69/1, 76/2, 77/1, 78/1, o pow. łącznej 4103 m2 , k. m. 62 obręb Dąbrowa Górnicza, opisana KW 2761 w udziale 77970/108195.

2. Mienie obecnie znajdujące się na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy.

Lp

Nazwa przedmiotu

Ilość

Wartość

1.

Zestaw komputerowy

1

6 123,81

2.

Zmywarka do naczyń

1

6 039,00

3.

Szafa przelotowa z suwankami

1

3 799,08

4.

Gabinet uniwersalny

1

7 195,00

5.

Kocioł warzelny elektryczny

1

5 880,00

6.

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem

1

7 367,59

7.

Kocioł warzelny gazowy

1

8 995,06

8.

Naleśnikarka

1

3 904,00

9.

Krzesło

12

4 977,60

10.

Stolik

10

8 407,12

11.

Biurko

1

1 033,34

12.

Szafa

5

6 551,69

13.

Regał

13

6 344,00

14.

Kanapa, tapczan

14

9 301,40

15.

Kamera

1

1 990,00

16.

Aparat fotograficzny

1

1 000,00

17.

Radiomagnetofon

1

462,38

18.

Telewizor

1

3 499,00

19.

Zestaw nagłaśniający

1

2 998,00

20.

Konsola fryzjerska z lustrem

1

680,00

21.

Fax, Centrala telefoniczna

2

2 989,00

22.

Organy Keyboard

1

1 000,00

23.

Zestaw Perkusyjny

1

700,00

24.

Projektor Multimedialny

1

2 540,00

25.

Ekran przenośny

1

820,00

26.

Szafka nocna, szafka

3

1 576,00

27.

Meble kuchenne (stół)

1

556,00

28.

Zlewozmywak

1

1 442,04

29.

Sprzęt rehabilitacyjny

4

9 299,18

30.

Wiertarka udarowa

1

2 257,40

31.

Stół bilardowy, Stół pingpongowy

2

3 789,30

32.

Urządzenie wielofunkcyjne – Kserokopiarka

2

4 691,00

33.

Meblościanka

2

3 210,00

34.

Zestaw komputerowy

8

11 978,92

35.

Laptop

2

6 089,00

36.

Bindownica

1

699,06

37.

Wyparzacz

1

1 525,00

38.

Termomix – urządzenie wielofunkcyjne

1

2 880,00

39.

Pralka

1

1 229,00

40.

Maszyna do szycia

2

1 977,90

41.

Taboret elektryczny

1

1 964,20

42.

Lodówka

4

3 389,19

43.

Kuchnia elektryczna

3

4 391,20

44.

Kuchenka mikrofalowa

2

1 221,22

45.

Odtwarzacz audio CD

1

1 240,00

46.

Odtwarzacz DVD – „Pionier”

1

389,00

47.

Odkurzacz

1

449,00

48.

Rower magnetyczny

1

799,00

49.

Pralka Amica

1

899,00

50.

Szafa aktowo – ubraniowa z nadstawką

1

1 290,00

51.

Komoda biurowa

1

1 680,00

52.

Bieżnia

1

2 499,00

53.

Rower eliptyczny

1

1 499,00

54.

Kosz do koszykówki „Backo”

1

799,00

55.

Antena satelitarna z dekoderem – kpl.

1

393,00

56.

Lustro ścienne 3 – częściowe

1

950,00

57.

Klimatyzator

1

3 464,80

58.

Szafa

3

1 584,54

59.

Regał

1

1 593,58

60.

Stół nierdzewny

4

5 837,91

61.

Szafa chłodnicza

3

6 924,04

62.

Zamrażarka

2

2 804,78

63.

Lodówka

2

2 329,39

64.

Zlewozmywak

3

4 166,90

65.

Waga

1

1 792,18

66.

Piec gazowy

1

1 712,00

67.

Taboret elektryczny

1

1 800,00

68.

Pralka

1

1 413,98

69.

Płuczko-obieraczka

1

2 039,84

70.

Mieszarka

1

1 464,00

71.

Rozdrabniarka

1

1 464,00

72.

Napęd z tarczą do beleczek

1

1 805,60

73.

Przystawka do mielenia mięsa

1

1 281,00

74.

Napęd

1

1 792,89

75.

Przystawka do mielenia mięsa

1

533,14

76.

Przystawka do jarzyn

1

1 018,70

77.

Wartości niematerialne i prawne

1

8 694,25

Razem

237 166,20

Stan księgowy na dzień 31.12.2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »