| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.35.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) placówek oświatowych działających na terenie Gminy,

3) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Komisariatu Policji,

5) służby zdrowia,

6) organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy,

7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rybniku.

2. Z wymienionymi instytucjami Wójt Gminy zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

3. Kadencja zespołu trwa 2 lata

§ 3.

1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje się Zarządzeniem wójta Gminy Lyski.

2. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) na wniosek podmiotu, który reprezentuje.

§ 4.

1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

2. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu zwykłą większością głosów.

§ 5.

1. Zespół realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego, lub na wniosek 4 członków zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt.

4. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

5. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół.

6. Decyzje zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków Zespołu.

7. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno - technicznym, w tym także administracyjno - biurową, zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach.

§ 6.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb:

1. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

2. funkcjonariusze Policji,

3. pracownicy służby zdrowia,

4. przedstawiciele placówek oświatowych,

5. członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6. kuratorzy sądowi,

7. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »