| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ( zmienionej Uchwałą Nr XXVII/255/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001r. , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30, ust. 6, 6a, art. 54 ust.7 i 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, na wniosek Wójta Gminy Łodygowice

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w ten sposób, że:

1. § 11 uchwały nadać następujące brzmienie:„§ 11. Dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji wychowawcy przysługuje za każdy oddział powierzony nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela, odpowiednio w wysokości:

1) 80 zł. miesięcznie w oddziałach szkolnych i przedszkolnych liczących do 10 uczniów,

2) 150 zł. miesięcznie w oddziałach szkolnych i przedszkolnych liczących do 25 uczniów,

3) 200 zł. miesięcznie w oddziałach szkolnych liczących powyżej 25 uczniów”;

2. § 19 ust. 2 nadać następujące brzmienie: „ § 19. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługuje w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi, przy jednej osobie w rodzinie 20 zł. oraz 10 zł. za każdą następną osobę w rodzinie”.

3. W § 19 po ustępie 2 dodać ustęp 2a i ust. 2b, którym nadać następujące brzmienie: „§ 19. 2a. Do członków rodziny nauczyciela zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego dochodu lub, który jest nauczycielem,

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego dochodu.

- ust. 2b. Nauczyciel uprawniony do dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej wpływającej na wysokość tego dodatku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom Szkół.

§ 3. Uchylić Uchwałę nr IV/25/2011 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ( zmienionej Uchwałą Nr XXVII/255/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »