| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt.1,art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Milówka , zwane dalej „przedszkolami”, „punktami przedszkolnymi” w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane na zasadach określonych w statucie przedszkola, szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje punkt

§ 2.

1. Ustala się opłaty w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujące świadczenia przekraczające wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w wysokości: 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2001r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. Opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w czasie przekraczającym 5 godzin przeznaczonym na realizację programu wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowywanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem;

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;

2) korekcyjno-kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

5) gry i zabawy: wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;

2. W przypadku, gdy do przedszkola publicznego, punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), opłata o której mowa § 2. ust. 1 w ulega obniżeniu o 25% za drugie i każde następne dziecko.

3. Opłaty, o których mowa § 2 ust.1 wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3.

Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, punktu przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni), deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, punkcie przedszkolnym ustala dyrektor przedszkola odpowiednio szkoły, przy której funkcjonuje punkt przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 5.

Ustala się godziny realizowania programów wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego od godz.8.00 -13.00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

W przypadku punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych uchwała będzie obowiązywała od 31 grudnia 2011r., bowiem do 30 grudnia 2011r. punkty przedszkolne są finansowane ze środków pochodzących z EFS w ramach PO KL.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »