| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt.1,art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Milówka , zwane dalej „przedszkolami”, „punktami przedszkolnymi” w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane na zasadach określonych w statucie przedszkola, szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje punkt

§ 2.

1. Ustala się opłaty w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujące świadczenia przekraczające wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w wysokości: 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2001r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. Opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w czasie przekraczającym 5 godzin przeznaczonym na realizację programu wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowywanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem;

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;

2) korekcyjno-kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

5) gry i zabawy: wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;

2. W przypadku, gdy do przedszkola publicznego, punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), opłata o której mowa § 2. ust. 1 w ulega obniżeniu o 25% za drugie i każde następne dziecko.

3. Opłaty, o których mowa § 2 ust.1 wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3.

Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, punktu przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni), deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, punkcie przedszkolnym ustala dyrektor przedszkola odpowiednio szkoły, przy której funkcjonuje punkt przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 5.

Ustala się godziny realizowania programów wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego od godz.8.00 -13.00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

W przypadku punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych uchwała będzie obowiązywała od 31 grudnia 2011r., bowiem do 30 grudnia 2011r. punkty przedszkolne są finansowane ze środków pochodzących z EFS w ramach PO KL.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »