| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerklaniec

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przez reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub świadczenia usług.

§ 2. Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.

§ 3. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Świerklaniec.

2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy wydawane jest na wniosek zawierający:

- plan sytuacyjny umieszczenia reklamy, sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu w odpowiedniej skali, z propozycją umieszczenia na nim reklamy,

- projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika,

- proponowany czasokres jej umieszczenia.

3. Wnioski składa się do jednostki organizacyjnej Gminy, administrującej obiektem lub nieruchomością. Wnioski rozpatrywane są przez kierownika jednostki.

4. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa cywilnoprawna, określająca prawa i obowiązki związane z jej umieszczeniem, którą zawiera się na czas określony do lat trzech.

§ 4. 1. Umieszczanie reklam jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:

- tablic informacyjnych, szyldów, których umieszczenie nakazane jest przepisami prawa,

- afiszów i plakatów umieszczanych na słupach ogłoszeniowych,

- reklam promujących Gminę Świerklaniec.

3. Reklamy mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy podmiotami ubiegającymi się o jej posadowienie są:

- gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne,

- organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno-oświatową, naukowo-badawczą, leczniczo-opiekuńczą lub sportowo-turystyczną, o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 ust.1 ustala zarządzeniem Wójt Gminy Świerklaniec.

§ 6. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy mają obowiązek niezwłocznie usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt lub teren do stanu pierwotnego.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Świerklaniec nr XXIX/198/96 z 18 listopada 1996 r. i nr XLV/334/98 z 30 marca 1998 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »