| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p.z m.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Świnna świadczą dwojakiego rodzaju usługi:

1) usługi oświatowo - wychowawcze bezpłatne - polegające na realizacji co najmniej 5 godzin dziennie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola,

2) usługi opiekuńczo - wychowawcze odpłatne - polegające na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, zleconego przez rodziców, stanowiące świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania - przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jego realizację .

§ 2. Na usługi określone w § 1 pkt 2 składają się:

1) zajęcia rytmiczno - taneczne,

2) gimnastyka korekcyjna,

3) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera,

4) rozwijanie zainteresowań teatralnych,

5) zajęcia ekologiczne,

6) zajęcia z wiedzy o regionie,

7) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka,

8) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem,

9) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie samodzielnych indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za jedną godzinę rozpoczętych usług, o których mowa w § 2.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych usług ustalana jest na podstawie stawki godzinowej , o której mowa w ust. 1 i ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu.

3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Świnna uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata za drugie dziecko wynosi 75 % kwoty określonej w § 3 ust.1, a za trzecie i kolejne 50 % kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna

§ 6. Tracą moc uchwały:

1) Nr IX/39/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

2) Nr XXV/130/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/39/2003 Rady Gminy Świnna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2011 r.

Przewidniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »