| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2011

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. c), d), e), i), pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241).

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 29.772.899 zł , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.276.878 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.496.021 zł.

2. Dochody budżetu określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.270.788 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 492.045 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 906.989 zł ,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 1.022.700 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2011” na ogólną kwotę 4.692.522 zł , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 32.663.668 zł , stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.983.168 zł , w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.554.475 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.340.047 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.755.440 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.064.793 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t. w wysokości 947.833 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 320.580 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.680.500 zł , w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.615.000 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 87.000 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i budżetu j.s.t. w wysokości 850.500 zł,

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne i na dofinansowanie zakupu gotowego środka trwałego w wysokości 128.000zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego , Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2.890.769 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 890.769 zł,

b) kredytu bankowego długoterminowego na częściowe w wysokości 1.000.000 zł, na częściowe sfinansowanie deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku w wysokości 1.000.000zł bieżącym j.s.t, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4.681.667zł , z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 2.681.667 zł,

b) zaciągniętego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.000.000 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t, w wysokości 1.000.000 zł stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.790.898 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 50.913 zł,

b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.739.985 zł, stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000 zł,

d) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł, z tytułu : - zaciągniętych kredytów - 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie , będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000 zł,

2) celową w wysokości 65.535 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.697.477 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 799.477 zł

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług w wysokości 609.477 zł

- z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 190.000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie w wysokości 450.000 zł,

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 330.000 zł ,

c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów w wysokości 48.000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,

d) udziela się pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50.000zł w formie dotacji celowej.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2011 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 331.000 zł, z czego:

a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 41.000 zł,

b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w wysokości 20.000 zł,

c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł,

d) zadania w zakresie ochrony zabytków w wysokości 50.000 zł,

e) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 200.000 zł.

3. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust. 2, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2011”, stanowiącym tabelę nr 2 .

§ 9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 322.985 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2011, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 lit. d

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z uwzględnieniem grup rodzajowych wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowe.

4. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 5 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i 6 .

5. Przekazania upoważnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. „Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2011”, zawiera załącznik nr 6 .


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kowol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »