| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2010 Rada Miejska w Toszku

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

1. Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2011.

2. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.684.384,90 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 22.992.026,57 zł

2) majątkowe w kwocie 2.692.358,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26.399.209,90 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 23.131.556,07 zł.

2) majątkowe w kwocie 3.267.653,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 714.825,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 200.000,00 zł.

2) wolnych środków w kwocie 514.825,00 zł.

5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu

1) przychody w kwocie 1.640.000,00 zł.

2) rozchody w kwocie 925.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

6. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w pkt 4 ppkt 1,

3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.

7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1) dochody w kwocie 1.601.209,00 zł.

2) wydatki w kwocie 1.601.209,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 178.923,70 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 8.

12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 388.342,00 zł.

13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

1) dochody 130.000,00 zł.

2) wydatki 130.000,00 zł.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1) dochody 50.000,00 zł.

2) wydatki 50.000,00 zł.

15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w pkt 6 ppkt 1,

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011.

17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonane w 2011 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »