| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2010 Rada Miejska w Toszku

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

1. Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2011.

2. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.684.384,90 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 22.992.026,57 zł

2) majątkowe w kwocie 2.692.358,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26.399.209,90 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 23.131.556,07 zł.

2) majątkowe w kwocie 3.267.653,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 714.825,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 200.000,00 zł.

2) wolnych środków w kwocie 514.825,00 zł.

5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu

1) przychody w kwocie 1.640.000,00 zł.

2) rozchody w kwocie 925.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

6. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w pkt 4 ppkt 1,

3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.

7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1) dochody w kwocie 1.601.209,00 zł.

2) wydatki w kwocie 1.601.209,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 178.923,70 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 8.

12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 388.342,00 zł.

13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

1) dochody 130.000,00 zł.

2) wydatki 130.000,00 zł.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1) dochody 50.000,00 zł.

2) wydatki 50.000,00 zł.

15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w pkt 6 ppkt 1,

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011.

17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonane w 2011 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

8

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »