| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.3.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez: panią Teresę Jankowską – Burmistrza Gminy Brzeszcze (nr NIP 652-10-05-374)


§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Brzeszcze, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadanie związane z:

- przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku.

§ 2. Dostarczone przez Gminę Brzeszcze żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 3. Schronisko zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 5. Strony porozumienia ustalają, że w roku 2011 obowiązującą formą wynagrodzenia będzie miesięczne wynagrodzenie brutto, w kwocie 4.246,71 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 71/100).

§ 6. Strony porozumienia postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zadania następować będzie miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Brzeszcze noty obciążeniowej, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Brzeszcze.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA BRZESZCZE GMINA BIELSKO-BIAŁA

Burmistrz Gminy


Teresa Jankowska

Prezydent Miasta


Jacek Krywult

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »