| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.3.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez: panią Teresę Jankowską – Burmistrza Gminy Brzeszcze (nr NIP 652-10-05-374)


§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Brzeszcze, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadanie związane z:

- przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku.

§ 2. Dostarczone przez Gminę Brzeszcze żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 3. Schronisko zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 5. Strony porozumienia ustalają, że w roku 2011 obowiązującą formą wynagrodzenia będzie miesięczne wynagrodzenie brutto, w kwocie 4.246,71 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 71/100).

§ 6. Strony porozumienia postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zadania następować będzie miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Brzeszcze noty obciążeniowej, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Brzeszcze.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA BRZESZCZE GMINA BIELSKO-BIAŁA

Burmistrz Gminy


Teresa Jankowska

Prezydent Miasta


Jacek Krywult

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »