| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.9.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Oświęcim reprezentowaną przez: panią Małgorzatę Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim (nr NIP 549-10-13-539)

przy kontrasygnacie pana Jacka Sobonia - Skarbnika Gminy Oświęcim§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Oświęcim, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:

- przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku.

§ 2. Dostarczone przez Gminę Oświęcim żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 3. Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 5. 1. Na realizację zadania Gmina Oświęcim przekazywać będzie miesięcznie dotację w wysokości 3.360,23 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 23/100).

2. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiana w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Oświęcim noty obciążeniowej.

4. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Oświęcim.

§ 6. Miejskie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1. Do dnia 30 stycznia 2012 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Oświęcim rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2011.

2. Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Oświęcim w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wynagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 11. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA OŚWIĘCIM GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy


Małgorzata Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »