| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.4.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Porąbka

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Porąbka przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Porąbka reprezentowaną przez: pana Czesława Bułkę - Wójta Gminy Porąbka (nr NIP 937-10-74-457)§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Porąbka, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Porąbka, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:

- odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie gminy Porąbka,

- odbiorem żywych zwierząt domowych w Schronisku,

- odbiorem zwłok zwierzęcych w Schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwiania.

§ 2. Wykonanie zadań, o których mowa w §1 Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego pracownika Urzędu Gminy Porąbka lub Policję (Straż Miejską) i zobowiązuje się je wykonać w terminie 24 godzinnym od zgłoszenia.

§ 3. Dostarczone przez Gminę Porąbka żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dlaszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 4. Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierząta.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 6. 1. Na realizację zadania Gmina Porąbka przekazywać będzie miesięcznie dotację w wysokości 5.331,93 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 93/100).

2. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiana w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Dotacja, o której mowa u ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Porąbka noty obciążeniowej.

4. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Porąbka.

§ 7. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 8. 1. Do dnia 30 stycznia 2012 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Porąbka rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2011.

2. Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Porąbka w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniam mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 12. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA PORĄBKA GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy


Czesław Bułka

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »