| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.4.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Porąbka

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Porąbka przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Porąbka reprezentowaną przez: pana Czesława Bułkę - Wójta Gminy Porąbka (nr NIP 937-10-74-457)§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Porąbka, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Porąbka, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:

- odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie gminy Porąbka,

- odbiorem żywych zwierząt domowych w Schronisku,

- odbiorem zwłok zwierzęcych w Schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwiania.

§ 2. Wykonanie zadań, o których mowa w §1 Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego pracownika Urzędu Gminy Porąbka lub Policję (Straż Miejską) i zobowiązuje się je wykonać w terminie 24 godzinnym od zgłoszenia.

§ 3. Dostarczone przez Gminę Porąbka żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dlaszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 4. Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierząta.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 6. 1. Na realizację zadania Gmina Porąbka przekazywać będzie miesięcznie dotację w wysokości 5.331,93 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 93/100).

2. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiana w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Dotacja, o której mowa u ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Porąbka noty obciążeniowej.

4. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Porąbka.

§ 7. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 8. 1. Do dnia 30 stycznia 2012 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Porąbka rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2011.

2. Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Porąbka w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniam mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 12. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA PORĄBKA GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy


Czesław Bułka

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »