| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ORo.031.3.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Piekary Śląskie

zawarte w dniu 15.03.2011r. pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w imieniu którego działają:

Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydział Edukacji

a

Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez:

Stanisław Korfanty – Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. Nr 88, poz.539 z późn. zm)

ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie przekazuje, a Miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta

2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyjną miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenu Miasta Piekary Śląskie za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

3. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 20 000zł na zadanie w roku budżetowym 2011.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w § 1 Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

- stawki 68,14 zł za jedna godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 72,93 zł za jedna godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 67,30 zł za jedna godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 140,86 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej;

- stawki 123,63 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej;

- stawki 153,38 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej;

- stawki 65,52 zł za udział w terapii indywidualnej;

- stawki 8,58 zł za udział w terapii grupowej,

- stawki 64,30 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

- stawki 65,52 zł za opinię dziecka.

2. Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

3. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach.

4. Powiat będzie przekazywał dotację na rachunek miasta Katowice ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny Katowice Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Każda ze stron może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2011 r.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


mgr inż. Stanisław Korfanty

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


mgr inż. Mieczysław Żyrek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »