| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

- Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Haber a Gminą Kłomnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kłomnice Adama Zająca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Paruzel-Tkacz o treści następującej :

§ 1. 1) Na podstawie :

a) art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.),

b) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

c) art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

d) uchwały Nr 21/IV/2011Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu,

e) uchwały Nr V/31/11Rady Gminy Olsztyn z dnia 31.03.2011r w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

- Gmina Olsztyn powierza Gminie Kłomnice wykonanie zadania własnego gminy, polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt.

2) Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie w imieniu Gminy Kłomnice realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie, będące jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice, które zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, ich przewiezieniem do schroniska oraz utrzymaniem zwierząt.

3) Każda interwencja w sprawie wyłapania zwierzęcia zostanie podjęta w dni robocze w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

4) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną oznaczone w sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa.

5) Każdorazowo fakt wyłapania zwierzęcia zostanie potwierdzony w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi, w której przeprowadzono interwencję.

§ 2. 1) Z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia Gmina Olsztyn przekaże w każdym roku kalendarzowym dotację celową Gminie Kłomnice w kwocie 54.000,00 złotych (słownie : pięćdziesiąt cztery tysiące). Ewentualna zmiana kwoty dotacji wymaga zmiany porozumienia.

2) Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt schwytania do 30 sztuk zwierząt rocznie oraz ich transport do schroniska. Kwota obejmuje także koszt pobytu schwytanych zwierząt w schronisku oraz opiekę weterynaryjną przez okres jednego roku od wyłapania.

3) Gmina Olsztyn zobowiązuje się do dokonywania kwartalnych wpłat dotacji na rachunek Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001, w czterech równych ratach, płatnych do końca drugiego miesiąca każdego kwartału danego roku.

4) Rata dotacji za I kwartał 2011 roku będzie płatna w terminie do 31 marca 2011 roku.

5) Kwota dotacji celowej może ulec zmianie w kolejnych latach obowiązywania porozumienia tj. po uwzględnieniu zmiany kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia przy czym nie może być niższa od kwoty ustalonej w ust. 1.

6) Wszelkie inne usługi, tj. wykraczające poza zakres ustalony w § 1 porozumienia, świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie na rzecz Gminy Olsztyn będą rozliczane na podstawie aktualnego cennika usług.

§ 3. Porozumienie obejmuje okres od 01.01.2011roku do 31.12.2013 roku.

§ 4. Strony ustalają, że wszelkie szczegóły dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji zawarte zostaną w odrębnej umowie zawartej w trybie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Olsztyn


mgr Tomasz Kucharski

Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »