| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Przystajń; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 4 kwietnia 2011r.

w sprawie dotacji na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, w tym dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Przystajń

zawarte w dniu 4 kwietnia 2011 roku

pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1. Jan Kus – Starosta Oleski

2. Stanisław Belka – Wicestarosta

zwany dalej „Zarządem”

a Gminą Przystajń reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Przystajń – Andrzeja Kucharczyka

zwaną dalej „Gminą”§ 1. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia strony ustalają, iż Gmina przekaże Zarządowi dotację w kwocie 822,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100).

2. Dotacja ta przeznaczona będzie dla Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, zwanego dalej WTZ, w tym dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Przystajń - jako częściowe pokrycie udziału własnego, celem wykorzystania całości możliwych środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności WTZ.

3. Wymieniona w ust. 1 dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729 w dwóch równych ratach, z czego pierwsza do 15 czerwca 2011r., druga do 15 listopada 2011r.

§ 2. Celem rozliczenia otrzymanej dotacji Zarząd przedstawi Gminie do dnia 15 stycznia 2012r. rozliczenie dotacji, sporządzone przez Towarzystwo Pomocy Ludziom, przy którym działają WTZ w Oleśnie , które powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki wykorzystującej dotację;

2) kwotę otrzymanej dotacji;

3) wielkość wydatków poniesionych z dotacji i na jakie cele;

4) ilość osób – mieszkańców Gminy Przystajń uczestniczących w zajęciach WTZ w 2011r.

§ 3. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu, warunki jego mogą być wypowiedziane z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu przekazanych kwot.

2. Kwoty wykorzystane na cele inne niż wskazane w porozumieniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. W przypadku niewykorzystania przekazanych dotacji w pełnych kwotach różnice podlegają zwrotowi, w terminie do 10 stycznia 2012 roku.

§ 6. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przez Zarząd niniejszej dotacji.

§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 8. Strony mogą rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.


§ 9. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Zarząd Powiatu w Oleśnie Gmina Przystajń

Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Wójt Gminy


Andrzej Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »