| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Przystajń; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 4 kwietnia 2011r.

w sprawie dotacji na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, w tym dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Przystajń

zawarte w dniu 4 kwietnia 2011 roku

pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1. Jan Kus – Starosta Oleski

2. Stanisław Belka – Wicestarosta

zwany dalej „Zarządem”

a Gminą Przystajń reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Przystajń – Andrzeja Kucharczyka

zwaną dalej „Gminą”§ 1. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia strony ustalają, iż Gmina przekaże Zarządowi dotację w kwocie 822,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100).

2. Dotacja ta przeznaczona będzie dla Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, zwanego dalej WTZ, w tym dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Przystajń - jako częściowe pokrycie udziału własnego, celem wykorzystania całości możliwych środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności WTZ.

3. Wymieniona w ust. 1 dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729 w dwóch równych ratach, z czego pierwsza do 15 czerwca 2011r., druga do 15 listopada 2011r.

§ 2. Celem rozliczenia otrzymanej dotacji Zarząd przedstawi Gminie do dnia 15 stycznia 2012r. rozliczenie dotacji, sporządzone przez Towarzystwo Pomocy Ludziom, przy którym działają WTZ w Oleśnie , które powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki wykorzystującej dotację;

2) kwotę otrzymanej dotacji;

3) wielkość wydatków poniesionych z dotacji i na jakie cele;

4) ilość osób – mieszkańców Gminy Przystajń uczestniczących w zajęciach WTZ w 2011r.

§ 3. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu, warunki jego mogą być wypowiedziane z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu przekazanych kwot.

2. Kwoty wykorzystane na cele inne niż wskazane w porozumieniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. W przypadku niewykorzystania przekazanych dotacji w pełnych kwotach różnice podlegają zwrotowi, w terminie do 10 stycznia 2012 roku.

§ 6. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przez Zarząd niniejszej dotacji.

§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 8. Strony mogą rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.


§ 9. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Zarząd Powiatu w Oleśnie Gmina Przystajń

Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Wójt Gminy


Andrzej Kucharczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »