| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/2011 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn zm.), art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85 poz. 539, z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc załącznik do Uchwały Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik do Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, zwana dalej „Biblioteką” jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako samorządowa instytucja kultury.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Gliwicki.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, w szczególności lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności Biblioteki, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 3. 1. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Zarząd Powiatu Gliwickiego.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 5. Siedziba Biblioteki mieści się w Gliwicach, a terenem działania jest Powiat Gliwicki.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 6. 1. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

2. Działalność Biblioteki służy upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa.

§ 7. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie Powiatu Gliwickiego, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

3) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;

4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną bibliotek publicznych Powiatu Gliwickiego;

6) współdziałanie z Biblioteką Śląską w Katowicach.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8. Dyrektor Biblioteki powołany przez Zarząd Powiatu Gliwickiego zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 9. 1.Pracowników Biblioteki zatrudnia Dyrektor.

2. Szczegółową organizację Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział 4.
Sposób gospodarowania środkami finansowymi Biblioteki

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami powołanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Przychodami Biblioteki są:

a) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków;

b) dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego;

c) środki przekazywane przez osoby fizyczne i prawne;

d) inne dozwolone prawami źródła.

3. Przychody w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych Biblioteki.

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 12. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »