| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 i 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr V/55/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rada Powiatu w Żywcu postanawia, iż ze środków budżetu powiatu przyznawane będą coroczne nagrody i wyróżnienia Starosty Żywieckiego dla zawodników oraz trenerów osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.

§ 1.

1) Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

2) Nagrodami dla zawodników, drużyn oraz trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe są nagrody pieniężne, zwane dalej nagrodami.

3) Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe są nagrody rzeczowe np. bony towarowe, puchary, statuetki, książki, zwane dalej wyróżnieniami.

4) Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla powiatu żywieckiego.

§ 2.

1) Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku w konkurencjach sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.

2) Nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla zawodników i trenerów reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu powiatu żywieckiego.

§ 3.

Nagrody mogą być przyznawane w kategorii seniorów i młodzieżowców.

§ 4.

Nagrody mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

• nagroda I stopnia:

- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,

• nagroda II stopnia:

- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich , Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

- miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej i Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy

- miejsca I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy,

• nagroda III stopnia:

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski.

§ 5.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe:

• miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w kategoriach kadet, junior młodszy i junior.

§ 6.

W wypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia za inne osiągnięcia sportowe.

§ 7.

Trenerowi prowadzącemu szkolenie na terenie powiatu żywieckiego, który przyczynił się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników o których mowa w § 4, 5 i 6 może być przyznana nagroda w wysokości do 1.000 zł.

§ 8.

1) Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik) lub zbiorowy (drużyna, sztafeta itp.).

2) Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:

• nagroda I stopnia – do 3.000 zł brutto

• nagroda II stopnia – do 2.000 zł brutto

• nagroda III stopnia – do 1.000 zł brutto

3) W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości do 50 % nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników.

§ 9.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane z budżetu powiatu w oparciu o ocenę Komisji Opiniującej powołanej przez Zarząd Powiatu.

§ 10.

Kandydatury do nagród i wyróżnień mogą zgłaszać:

• stowarzyszenia sportowe działające na terenie powiatu żywieckiego,

• Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

§ 11.

Wnioski z propozycjami kandydatów należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie ustalonym przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu i podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12.

1) Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:

• dane wnioskodawcy (nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon),

• dane osobowe kandydata do nagrody, wyróżnienia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i dyscypliny, którą reprezentuje),

• opis osiągnięć sportowych,

• dokument potwierdzający ww. osiągnięcia (np. komunikat zawodów z potwierdzeniem Polskiego Związku Sportowego),

• krótka charakterystyka kandydata.

2) W przypadku wniosku dla trenera, dodatkowo należy udokumentować prowadzenie szkolenia z zawodnikiem, któremu została przyznana nagroda lub wyróżnienie.

§ 13.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody czy też wyróżnienia.

§ 14.

Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.

§ 15.

Stopień nagrody, jej wysokość oraz formę dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja Opiniująca, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok

§ 16.

1) Obrady Komisji Opiniującej są niejawne do czasu zatwierdzenia wyników przez Zarząd Powiatu Żywieckiego przy czym wyniki obrad Komisji nie stanowią podstaw do żądania przez wnioskodawców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany wysokości nagrody.

2) Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3) Pomoc organizacyjną zapewnia Komisji Opiniującej - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »