| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez mieszkańców Gminy Godów.

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów.

2. Termin składania wniousków ustala się do dnia 20 sierpnia danego roku kalendarzowego na etapie prac projektowych budżetu gminy z możliwościa ich realizacji w roku następnym.

3. W roku 2011 wnioski należy składać do 20 września.

§ 3. Wójt Gminy Godów ustala komórkę organizacyjną Urzędu Gminy lub jednostkę organizacyjną Gminy właściwą do realizacji danego zadania.

§ 4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Godów lub jednostka organizacyjna Gminy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku:

a)dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji zadania,

b)dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w §5

c)rekomenduje Wójtowi Gminy Godów przyjęcie wniosku do realizacji lub odrzucenie go z podaniem uzasadnienia oraz jego kosztów, w szczególności wkładu Gminy Godów.

§ 5. 1. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Godów lub jednostka organizacyjna Gminy, dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1)celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2)udział finansowy wnioskodawcy w łącznych szcunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

3)wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

4)wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,

5)zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,

6)udział środków z budżetu Gminy Godów potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Za każde kryterium wniosek może otrzymać od 0 do 5 punktów, przy czym gdy wniosek nie spełnia danego kryterium otrzymuje za to kryterium 0 punktów, zaś gdy spełnia dane kryterium wniosek może otrzymać od 1 do 5 punktów.

3. Pierwszeństwo w realizacji mają te wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów, przy czym wnioski będą realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Godów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »