| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.31 i art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku nr 127 poz. 857)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Ustanowić nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Łaziska Górne dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2.

Ustanowić nagrody Burmistrza Miasta Łaziska Górne dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej lub za całokształt osiągnięć w działalności sportowej.

§ 3.

Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 i § 2 przyznawane są corocznie z okazji Świętojańskich Dni Łazisk za osiągnięcia uzyskane w roku poprzednim.

§ 4.

Nagrody, o których mowa w § 1 są nagrodami pieniężnymi i dzielą się na:

1) Nagrodę I stopnia w wysokości od 1.000 złotych do 2.000 złotych,

2) Nagrodę II stopnia w wysokości od 600 złotych do 1.000 złotych,

3) Nagrodę III stopnia w wysokości 600 złotych.

§ 5.

1. Nagrodę I stopnia przyznaje się za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata,

2. Nagroda II stopnia przyznaje się za zajęcie I – VI miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz w Mistrzostwach Śląska,

3. Nagrodę III stopnia przyznaje się za zajęcie miejsca od I do VI w zawodach o randze co najmniej wojewódzkiej.

§ 6.

1. Nagrody, o których mowa w § 2 są nagrodami pieniężnymi w wysokości 1.000 złotych.

2. Przy przyznawaniu nagród wymienionych w ust.1 bierze się pod uwagę w szczególności efekty pracy menadżerskiej, działalności wychowawczej, popularyzację dyscyplin sportowych, popularyzację sportu wśród młodzieży, organizację pracy klubu.

§ 7.

Wszyscy nagrodzeni nagrodą pieniężną otrzymują dyplom uznania.

§ 8.

1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta na wniosek:

1) klubów sportowych,

2) placówek oświatowych i uczelni wyższych,

3) Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych właściwej do spraw sportu,

4) zawodnika lub w przypadku zawodnika niepełnoletniego rodzica albo opiekuna prawnego.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody,

2) opis osiągniętego wyniku sportowego przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi wynik lub

3) uzasadnienie osiągnięć trenera lub innej osoby wyróżniającej się w działalności sportowej.

3. Wnioski należy składać do dnia 15 maja danego roku.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wnioski o przyznanie nagrody weryfikuje i opiniuje Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, następnie przedstawia je do zaopiniowania Zastępcy Burmistrza Miasta.

2. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o wysokości nagrody lub o jej nieprzyznaniu.

3. Burmistrz Miasta zawiadamia pisemnie nagrodzonego oraz wnioskodawcę o przyznaniu nagrody informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagrody.

4. Wysokość środków finansowych na wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe określane są corocznie w budżecie Gminy Miejskiej Łaziska Górne.

§ 10.

Nagrody maja charakter uznaniowy.

§ 11.

Burmistrz Miasta może z własnej inicjatywy przyznać zawodnikowi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych nagrodę w roku budżetowym, jeżeli spełnione są warunki określone w § 5.

§ 12.

1. Burmistrz Miasta za znaczące wyniki sportowe może przyznać wyróżnienia.

2. Wyróżnienia przyznaje się za dany sezon dla najlepszych zawodników osiągających znaczące wyniki sportowe.

3. Burmistrz Miasta może przyznać wyróżnienia w postaci: pucharów, dyplomów, statuetek, sprzętu sportowego.

4. O rodzaju wyróżnienia oraz ilości wyróżnionych zawodników decyduje Burmistrz Miasta.

§ 13.

Traci moc Uchwała Nr XIX/244/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustanawiania i przyznawania Nagród Burmistrza Miasta dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 14 lutego 2011 r.
Zalacznik1.docx

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Łaziska Górne za osgiągnięte wyniki sportowe/wyróżniającą działalność sportową w roku ...

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »