| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie trybu powołania oraz funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1563)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice w postaci Regulaminu funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr VI/60/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 marca 2011 r.

Regulamin funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o następujących zwrotach, należy przez to rozumieć odpowiednio:

Rada – Rada Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Ustawa – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 2. Regulamin określa:

- zasady powoływania członków Rady,

- zadania Rady,

- tryb prac Rady.

§ 3. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Wójta Gminy Ornontowice w zakresie dotyczącym działalności pożytku publicznego oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Organem nadzorczym Rady jest Wójt Gminy Ornontowice.

Tryb powoływania członków Rady

§ 5. Rada zostaje powołana na pisemny wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Ornontowice kierowany do Wójta Gminy.

§ 6. W skład Rady wchodzić będzie:

- 2 przedstawicieli Rady Gminy Ornontowice,

- 2 przedstawicieli Wójt Gminy Ornontowice,

- 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy.

§ 7. Przedstawiciele Rady Gminy mający zasiąść w Radzie będą wybierani na podstawie odpowiedniej Uchwały Rady Gminy.

§ 8. Przedstawiciele Wójta Gminy Ornontowice mający wejść w skład Rady będą powoływani na mocy Zarządzenia Wójta.

§ 9. 1. Po wpłynięciu wniosku o powołanie Rady, Wójt Gminy kieruje wezwanie do organizacji wyżej wymienianych w §5 oraz do Rady Gminy o wskazanie kandydatów do Rady z ich pisemną zgodą na kandydowanie.

2. Zgłoszenie winny być przesłane do 21 dni od otrzymania wezwania Wójta Gminy pod rygorem utraty prawa zgłoszenia kandydatów.

§ 10. 1. Rada powoływana jest przez Wójta Gminy Ornontowice na mocy odrębnego Zarządzenia,

2. Rada powoływana jest do 30 dni po wpłynięciu do organu wykonawczego odpowiedniego wniosku,

3. Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 11. 1. Po zakończeniu kadencji Rady organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, a także Rada Gminy i organ wykonawczy wyznaczają osoby do Rady na kolejną 2-letnią kadencję.

2. Nowy skład Rady powoływany jest Zarządzeniem Wójta.

§ 12. 1. Rada wydaje swoją opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego dokumentu podlegającego zaopiniowaniu.

2. Nie wyrażenie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Zasady pracy Rady

§ 13. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 14. 1. Decyzje Rady podejmowane są w formie Uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Rady.

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 15. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała zostanie podjęta.

2. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków

§ 16. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Wójt Gminy, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 17. 1. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, przynajmniej raz na pół roku.

3. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady.

4. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady również na wniosek Wójta Gminy lub członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się członkom Rady na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

6. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 18. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad oraz Sekretarz.

2. Do protokołu dołącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

§ 19. 1. Podjęte uchwały przekazywane są Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Rady w formie opinii lub wniosków.

2. Nie podlegają przekazaniu Wójtowi Gminy uchwały Rady mające charakter proceduralny.

§ 20. 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie nie przysługuję wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie.

§ 21. Obsługę kancelaryjną pracy Rady zapewnia Urząd Gminy Ornontowice.

§ 22. Rada składa na ręce Wójta Gminy sprawozdanie roczne ze swojej działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, w terminie do 15 stycznia roku kolejnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »