| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie trybu powołania oraz funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1563)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice w postaci Regulaminu funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr VI/60/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 marca 2011 r.

Regulamin funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o następujących zwrotach, należy przez to rozumieć odpowiednio:

Rada – Rada Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice

Ustawa – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 2. Regulamin określa:

- zasady powoływania członków Rady,

- zadania Rady,

- tryb prac Rady.

§ 3. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Wójta Gminy Ornontowice w zakresie dotyczącym działalności pożytku publicznego oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Organem nadzorczym Rady jest Wójt Gminy Ornontowice.

Tryb powoływania członków Rady

§ 5. Rada zostaje powołana na pisemny wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Ornontowice kierowany do Wójta Gminy.

§ 6. W skład Rady wchodzić będzie:

- 2 przedstawicieli Rady Gminy Ornontowice,

- 2 przedstawicieli Wójt Gminy Ornontowice,

- 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy.

§ 7. Przedstawiciele Rady Gminy mający zasiąść w Radzie będą wybierani na podstawie odpowiedniej Uchwały Rady Gminy.

§ 8. Przedstawiciele Wójta Gminy Ornontowice mający wejść w skład Rady będą powoływani na mocy Zarządzenia Wójta.

§ 9. 1. Po wpłynięciu wniosku o powołanie Rady, Wójt Gminy kieruje wezwanie do organizacji wyżej wymienianych w §5 oraz do Rady Gminy o wskazanie kandydatów do Rady z ich pisemną zgodą na kandydowanie.

2. Zgłoszenie winny być przesłane do 21 dni od otrzymania wezwania Wójta Gminy pod rygorem utraty prawa zgłoszenia kandydatów.

§ 10. 1. Rada powoływana jest przez Wójta Gminy Ornontowice na mocy odrębnego Zarządzenia,

2. Rada powoływana jest do 30 dni po wpłynięciu do organu wykonawczego odpowiedniego wniosku,

3. Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 11. 1. Po zakończeniu kadencji Rady organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, a także Rada Gminy i organ wykonawczy wyznaczają osoby do Rady na kolejną 2-letnią kadencję.

2. Nowy skład Rady powoływany jest Zarządzeniem Wójta.

§ 12. 1. Rada wydaje swoją opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego dokumentu podlegającego zaopiniowaniu.

2. Nie wyrażenie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Zasady pracy Rady

§ 13. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 14. 1. Decyzje Rady podejmowane są w formie Uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Rady.

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 15. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała zostanie podjęta.

2. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków

§ 16. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Wójt Gminy, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 17. 1. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, przynajmniej raz na pół roku.

3. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady.

4. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady również na wniosek Wójta Gminy lub członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się członkom Rady na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

6. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 18. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad oraz Sekretarz.

2. Do protokołu dołącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

§ 19. 1. Podjęte uchwały przekazywane są Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Rady w formie opinii lub wniosków.

2. Nie podlegają przekazaniu Wójtowi Gminy uchwały Rady mające charakter proceduralny.

§ 20. 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie nie przysługuję wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie.

§ 21. Obsługę kancelaryjną pracy Rady zapewnia Urząd Gminy Ornontowice.

§ 22. Rada składa na ręce Wójta Gminy sprawozdanie roczne ze swojej działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, w terminie do 15 stycznia roku kolejnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »