| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) a także art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W uchwale nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie : zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca – wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dochodem w rozumieniu uchwały jest dochód przeliczony na 1 osobę w rodzinie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Ponadto dochód pomniejsza się o kwoty bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

2) W § 6 dodać pkt 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku udzielenia ulgi w postaci umorzenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat za używanie lokalu uwarunkowanego zamianą dotychczas zajmowanego lokalu na inny lokal o mniejszej powierzchni i/lub o niższym standardzie, za zgodą najemcy Zarządca może dokonać takiej zamiany również w przypadku gdy umowa najmu została wypowiedziana z powodu zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny.”

3) W § 31 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:

„Osoba, która w użytkowanie mieszkania komunalnego weszła poprzez zagarnięcie mienia, nie może ubiegać się o jego najem.”

4) W § 31 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:

„Prezydent Miasta rozpatrując odwołania przedstawia do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wnioski osób odwołujących się, które w danym roku nie były opiniowane przez Komisję.”

§ 2. W pozostałej części uchwała nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca – pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »