| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r t.j. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) , w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn.zm.)

§ 1. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy gminy Toszek bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn.zm.).

2. Podmioty wymienione w ust. 1 , zwane dalej Inicjatorami , mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Toszek .

§ 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej Inicjatorzy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 19 b ust. 1 ustawy , o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza Toszka do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji inicjatywy lokalnej.

3. W roku 2011 wnioski można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r .Wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Toszek.

§ 3. 1. Wniosek powinien zawierać :

1) nazwę i krótki opis inicjatywy ,

2) termin realizacji,

3) informację o grupie inicjatywnej , w tym o składzie i liczebności ,

4) miejsce wykonania zadania ( lokalizacja i własność),

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

6) przewidywany koszt realizacji,

7) wnioskowana wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Toszek,

8) opis wkładu własnego oraz jego wysokość , ( w przypadku wkładu innego niż finansowy szczegółowa wycena świadczeń ),

9) informację o społecznych korzyściach z realizacji zadania ( w tym liczbę osób , którym będzie służyła realizacja inicjatywy)

10) imiona i nazwiska oraz podpisy ( podpis)osób ( osoby ) reprezentujących Inicjatora.

2. Do wniosku należy dołączyć :

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : kserokopię statutu , aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji) , oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych , oświadczenie podpisane przez wszystkich Inicjatorów ,potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osoby (osobę) reprezentujące Inicjatora , podpisana zgoda na reprezentowanie Inicjatora ,

2) w przypadku osób fizycznych , w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – oświadczenie podpisane przez wszystkich Inicjatorów ,potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osoby (osobę) reprezentujące Inicjatora, podpisana zgoda na reprezentowanie Inicjatora.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wkład własny Inicjatorów w realizację inicjatywy lokalnej mogą stanowić :

1) środki finansowe zgromadzone przez Inicjatorów,

2) praca społeczna świadczona przez Inicjatorów w realizacji zadania,

3) świadczenia rzeczowe Inicjatorów w trakcie realizacji zadania,

4) wszystkie elementy wymienione w pkt 1, 2 i 3.

2. Wkład własny , o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) winien zostać wyceniony na podstawie kalkulacji kosztów.

3. Udział Gminy Toszek w inicjatywie lokalnej może stanowić :

1) świadczenie pieniężne ,

2) świadczenie rzeczowe.

§ 5. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. inicjatyw lokalnych powołany zarządzeniem Burmistrza Toszka.

2. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku oraz 3 osoby wskazane przez Burmistrza Toszka .

3. Dla wyceny wkładu własnego Inicjatora Burmistrz może zasięgnąć opinii specjalisty z danej dziedziny.

4. Przewodniczącego Zespołu wskazuje Burmistrz Toszka.

§ 6. 1. Przy ocenie wniosku każdy z członków Zespołu indywidualnie przyznaje punkty następującym kryteriom:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności ( skala punktów 0-50; inicjatywa o większej celowości otrzymuje większą ilość punktów),

2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania ( skala punktów 0-10 ;większa ilość zaangażowanych osób otrzymuje większą ilość punktów) ,

3) rodzaj i wysokość wkładu własnego Inicjatorów ,z zastrzeżeniem ,że wysokość wkładu własnego niezależnie od jego rodzaju nie może być mniejsza niż 30% wartości zadania ( skala punktów 0-50 ; większy % wkładu własnego otrzymuje większą ilość punktów ),

4) trudność i czasochłonność zadania ( np.jakie dokumenty należy opracować , by zadania mogło być realizowane , czy zadanie może być zrealizowane podczas danego roku budżetowego czy wymaga kilku lat ( skala punktów 20-0 ; większy stopień trudności zadania lub dłuższy czas wykonania zadania otrzymuje mniejszą ilość punktów),

2. Przyznane przez poszczególnych członków Zespołu punkty sumuje się.

3. Przewodniczący Zespołu sporządza listę wniosków o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Podstawą do ustalenia priorytetów będą te wnioski , które uzyskały największą liczbę punktów.

§ 7. 1. Wykonanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej może nastąpić po zawarciu umowy z Inicjatorem , w której ustala się szczegółowe warunki realizacji zadania.

2. Inicjator jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej , informujących o dofinansowaniu realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego z budżetu gminy Toszek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik VII/42/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »