| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 lutego 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy Kozy uchwala co najstępuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29 352 507,00zł , w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie 28 441 892,00zł ,

b) Dochody majątkowe w kwocie 910 615,00zł .

2. Ogólna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ustępie 1 pkt a) obejmuje:

a) Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 376 062,00zł , jak w tabeli Nr 3 do uchwały,

b) Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w kwocie 383 500,00zł , jak w tabeli Nr 2 do uchwały,

c) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00zł , jak w tabeli Nr 4 do uchwały,

d) Dotacje na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 325 410,00zł , jak w tabeli Nr 5 do uchwały.

Ogólna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ustępie 1 pkt b) obejmuje dotacje celowe na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 910 615,00zł , jak w tabeli Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31 886 854,00zł , jak w tabeli Nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ustępie 1 przeznacza się na:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27 258 583,00zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 578 001,00zł , w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 745 689,00zł ,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 832 312,00zł .

b) Dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 1 593 275,00zł , jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00zł ,

- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 591 275,00zł ,

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00zł ,

- dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych w kwocie 97 000,00zł .

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3 381 897,00zł ,

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 325 410,00zł ,

e) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 380 000,00zł .

§ 3. Z wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki związane:

1. Z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w łącznej kwocie 2 376 062,00zł , jak w tabeli Nr 3 do uchwały,

2. Z realizacją własnych zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 383 500,00zł , jak w tabeli Nr 2 do uchwały,

3. Z tytułu realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 220 000,00zł , jak w tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 4. Z wydatków budżetowych, o których mowa w § 2 ust. 1 przeznacza się na wydatki majątkowe kwotę 4 628 271,00zł , jak w tabeli Nr 7 do uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 378 271,00zł , jak w tabeli Nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy wynosi 2 534 347,00zł . Źródłem pokrycia deficytu są:

- kredyt w wysokości 1 861 347,00zł ,

- pożyczka II transza z WFOŚiGW w wysokości 673 000,00zł .

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu, jak w tabeli Nr 9 do uchwały, w wysokości 3 872 294,00zł , z czego:

- z pożyczki w kwocie 673 000,00zł ,

- z kredytu w kwocie 2 011 969,00zł ,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 187 325,00zł .

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 947,00zł , jak w tabeli Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych, szkół i przedszkola, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 238 000,00zł , z czego:

- wydatki dotyczące dotacji dla przedszkoli w wysokości 80 000,00zł ,

- podwyżki w oświacie w wysokości 100 000,00zł .

- rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 58 000,00zł ,

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 500 000,00zł ,

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie 2 534 347,00zł ,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 337 947,00zł .

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 500 000,00zł ,

2. Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 2 500 000,00zł ,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

5. Samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć 1 800 000,00zł ,

6. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 717 947,00zł wraz z należnymi odsetkami,

7. Lokowania wolnych środków finansowych na rachunek bankowy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmiejszają wykonania wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowu Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik4.docx

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik7.doc

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik8.doc

Tabela Nr 6 (Zestawienie zbiorcze) do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 6 (Zestawienie szczegółowe) do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik10.docx

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik12.doc

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »