| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok


Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), art. 120 i odpowiednio art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.)
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2011 rok w następujących wielkościach:
A) Dochody ogółem 123.912.226 zł, w tym:
a) dochody bieżące 101.091.439 zł, z czego:
- subwencja ogólna 44.381.771 zł, gdzie: część oświatowa - 38.254.937 zł, część wyrównawcza - 4.398.871 zł, część równoważąca - 1.727.963 zł;
- dotacje celowe w kwocie 27.353.330 zł, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11.528.723 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.010.356 zł, dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 2.875.353 zł, dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.1.528.794 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8.410.104 zł.
- dochody własne w kwocie 26.409.980 zł;
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 2.946.358 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich 1.742.358 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące , z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1.204.000 zł.
b) dochody majątkowe 22.820.787 zł, z czego:
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.875.000 zł;
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.250.000 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 5.750.000 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 981.000 zł;
- oraz środki na realizację zadań z udziałem środków UE 11.964.787 zł, w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 11.237.787 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 727.000 zł.
B) Wydatki ogółem 130.585.426 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 100.995.577 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 88.526.381 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.544.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.981.641 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 1.742.193 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.096.814 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środkówUE 3.167.676 zł;
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) 537.870 zł;
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń (będą występować tylko wtedy, gdy Szpital nie wywiąże się ze zobowiązań spłaty rat kredytów) 3.924.643 zł.
b) wydatki majątkowe 29.589.849 zł:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.589.849 zł, w tym:na programy finansowane z udziałem środków UE 11.359.412 zł;
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł;
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł.
§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 6.673.200 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z części planowanych do zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne w powyższej kwocie.
§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 700.000 zł, z tego:
- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 230.000 zł ;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych - 70.000 zł.
§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2011 rok w następujących wielkościach:
C) Przychody ogółem 14.787.237 zł, z tego:
- wolne środki - 1.563.593 zł;
- pożyczki - 1.113.177 zł;
- kredyty - 12.110.467 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.430.607 zł.
D) Rozchody ogółem 8.114.037 zł, w tym:
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 8.114.037 zł, z tego: zaciągniętych na udział własny w realizacji zadań – 3.928.124 zł, zaciągniętych na udział budżetu UE w realizacji zadań – 4.185.913 zł.
Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 13.459.723 zł, wydatki – 13.459.723 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;
- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 8.760.356 zł, wydatki – 8.760.356 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkamisamorządu terytorialnego: dochody – 4.404.147 zł, wydatki – 4.404.147 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;
- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych: dochody – 8.410.104 zł, wydatki – 8.410.104 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.206.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/.
§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 10/.
§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 11/.
§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: stan środków pieniężnych na początek roku – 0 zł, dochody – 1.780.600 zł, wydatki – 863.800 zł, stan środków pieniężnych na koniec roku – 916.800 zł /zgodnie z załącznikiem nr 12/.
§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.872.193 zł z tego:
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.742.193 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 130.000 zł.
/zgodnie z załącznikiem nr 13/
§ 10. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na :
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.673.200 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.928.124 zł;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.622.320 zł.
1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie:
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł;
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.928.124 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
5) dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;
6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie:
- przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obsługiwanych jednostkach oświatowych z wyłączeniem wydatków między działami;
- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
§ 12. 1. Zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.
2. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego i obejmują wydatki z następujących tytułów:
- opłaty za media: energia elektryczna, co, woda, ścieki, śmieci;
- opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne oraz ponad ustalone limity rozmów;
- wynagrodzenia i pochodne, refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 13. Dochody z czynszu za lokale mieszkalne w całości stanowią dochód powiatu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego

mgr inż. Adam Rozlach
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu zawierciańskiego na 2011 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan dochodów budżetu powiatu zawierciańskiego na 2011 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków budżetu powiatu zawierciańskiego na 2011 rok
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody na 2011 rok
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów i wydatków bieżących majątkowych realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na 2011 rok
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych na 2011 rok
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zadania inwestycyjne
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik12.xls

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr VI/26/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik13.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawierciańskiego w 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »