| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V / 23 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art.51 ust.2, art.57, 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.51 ust.3, art.55 ust.2, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art.121 ust.1, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241 z późniejszą zmianą)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 153.838.529 zł, z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących w wysokości 136.072.300 zł

- dochodów majątkowych w wysokości 17.766.229 zł,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 159.788.529 zł, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości 136.072.300 zł,

- wydatków majątkowych w wysokości 23.716.229 zł,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

§ 3. Rezerwę ogólną w wysokości 166.452 zł oraz rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 5.950.000 zł wraz z następującymi źródłami pokrycia deficytu :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 3.543.907 zł,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.406.093 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12.406.093 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - przychody z wolnych środków

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.406.093 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.456.093 zł, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 3.550.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.200.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 706.093 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000 zł (kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta),

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.543.907 zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.456.093 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 3.700.000 zł.

§ 9. Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 10.000.000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawione w tabeli nr 4.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawione w tabeli nr 5.

§ 12. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 13. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10 i 11.

§ 15. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok, przedstawiony w tabeli nr 12.

§ 16. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 17. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały,

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 19. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 20. Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), w tym zaciągania kredytu w rachunku bankowym budżetu miasta, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł,

3) Dokonywania zmian :

- w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- w planie wydatków majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

§ 21. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2011 roku :

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 01 - Plan dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 02 - Plan wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 03 - Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 04 - Zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu geodezja

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 05 - Zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu środowiska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 06 - Dotacje na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 07 - Wydatki na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 08 - Dotacje na zadania powiatowe na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 09 - wydatki na zad.powiatowe na 2011 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 10 - Dotacje na porozumienia na 2011 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 11 - Wydatki na porozumienia na 2011 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela Nr 12 - Dochody Skarbu Państwa na 2011 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 01 - Dotacje podmiotowe na 2011 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 02 - Dotacje celowe na 2011 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 03 - Dochody Własne na 2011 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V / 23 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 04 - Zakład budżetowy MZBM na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »