| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 213 308,00 zł

W tym: dochody bieżące - 11 702 614,00 zł

dochody majątkowe - 4 510 694,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 829 335,00 zł

W tym: wydatki bieżące - 11 837 896,00 zł

wydatki majątkowe - 5 991 439,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 616 027,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciągniętej pożyczki w kwocie - 1 399 563,00zł,

2)zaciąganych kredytów w kwocie - 182 557,00zł

3)salda wolnych środków w kwocie - 33 907,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 785 303,00 zł, rozchody w wysokości 169 276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 74 500,00 zł,

2)celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 500,00 zł.

§ 5. 1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami(§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2 000 000 zł;

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 616 027 zł;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 169 276 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt. 1 ust. 1),

2)dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kosela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.docx

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.docx

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik3.docx

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik4.docx

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik5.docx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r (§ 2010)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik6.docx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r (§ 2030 i 2020)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik7.docx

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik8.docx

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik9.docx

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik10.docx

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »