| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt.10, art. 51 ust.1 i ust. 2 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz.1240 z póz.zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 29.638.237,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 21.049.456,-zł,

b) dochody majątkowe – 8.588.781,- zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.505.039,- zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 26.518.237,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 17.575.111,-zł, w tym w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.543.853,- zł, z tego:

wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 9.784.332,-zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.759.521,- zł

- dotacje na zadania bieżące 393.701,-zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.172.724,- zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 166.016,- zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 298.817,-zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.943.126,-zł , w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.032.982,- zł

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.120.000,-zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 630.000,- zł

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 2.490.000,- zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – 10.000,- zł i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – 3.130.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – 1.000.000,- zł

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 630.000,- zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 2.500.000,- zł

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2011 w kwocie 100.000,- zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie - 84.825,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 233.413,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,- zł.

§ 13. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,-zł z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2011 do wysokości określonej w § 6.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia roku Plan dochodów budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011r. Plan wydatków budżetu gminy na 2011 roki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011 r Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałani

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 dnia 28 stycznia 2011 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSTOWIE NA ROK 20

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011 r.Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2011 rok w pełnych złotych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy MstóW Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Plan dochodów i wydatków zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011r. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publi

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV202011 z dnia 28 stycznia 2011 r.Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »