| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i ust.2, art.57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm. ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn.zm)

Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.792.328,00zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym : - dochody bieżące w kwocie - 22.792.328,00zł,

2) Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.316.597,00zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym : - wydatki bieżące w kwocie 21.414.634.,60zł, - wydatki majątkowe w kwocie 4.901.962,40zł,

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.524.269,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.017.849,84zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.506.419,16 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 26.400,00zł,

2) celową w wysokości - 47.600,00zł.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 175.433,60zł. Do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 115.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8,9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.017.849,84zł.

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2011 raty pożyczki w wysokości 847.501,38zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków :

a) w skarbowych papierach wartościowych

b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5) do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal1do IV-5-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal2do IV-5-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal3do IV-5-2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zal4do IV-5-2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zal5do IV-5-2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zal6do IV-5-2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zal7do IV-5-2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zal8do IV-5-2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zal9do IV-5-2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/5/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zal10do IV-5-2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »