| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –RADA MIEJSKA w Sosnowcu

u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

658 369 752 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

580 641 041 zł

dochody majątkwe

w wysokości

77 728 711 zł

z podziałem na:

Dochody gminy

w wysokości

511 593 575 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

434 228 838 zł

dochody majątkowe

w wysokości

77 364 737 zł

Dochody powiatu

w wysokości

146 776 177 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

146 412 203 zł

dochody majątkowe

w wysokości

363 974 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

746 708 383 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

588 158 770 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

158 549 613 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy

w wysokości

590 581 112

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

442 082 307 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

148 498 805 zł

Wydatki powiatu

w wysokości

156 127 271 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

146 076 463 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

10 050 808 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta

w wysokości

88 338 631 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta

w wysokości

25 339 399 zł

- planowanej emisji obligacji

w wysokości

62 999 232 zł

2. Przychody budżetu

w wysokości

105 267 619 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu

w wysokości

16 928 988 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

w wysokości

760 000 zł

Rezerwę celową

w wysokości

1 420 000 zł

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości

48 964 219 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

33 007 861 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

15 956 358 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu

do budżetu państwa związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej

w wysokości

6 553 550 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

921 550 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

5 632 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej

wysokości

75 659 330 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych

w wysokości

62 999 232 zł

- z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki

długoterminowej

w wysokości

2 660 098 zł

- z tytułu ewentualnego zaciągniętego

kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

w wysokości

10 000 000 zł

§ 8.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 9.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości

4 100 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 100 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

218 000 zł

§ 10.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości

74 500 000 zł

- wydatki

w wysokości

74 500 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów własnych i wydatków finansujących placówki oświatowo - wychowawcze

obejmujący:

- dochody

w wysokości

3 294 461 zł

- wydatki

w wysokości

3 294 461 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości

71 354 645 zł

w tym:

1. gmina

w wysokości

53 616 145 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów

publicznych

w wysokości

42 961 303 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

16 535 000 zł

- dotacje przedmiotowe

w wysokości

8 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

18 426 303 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych

w wysokości

10 654 842 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

5 954 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

4 700 842 zł

2. powiat

w wysokości

17 738 500 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów

publicznych

w wysokości

5 586 500 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

4 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

1 586 500 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych

w wysokości

12 152 000 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

12 022 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

130 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości

3 700 000 zł

- wydatki

w wysokości

3 700 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym

(refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków

w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 920 000 zł.

§ 15.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku

pracy i uposażeń oraz w planie wydatków majątkowych na 2011 rok (jednorocznych)

z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank

wykonujący obsługę finansową Miasta.

4. udzielania pożyczek do kwoty 2 870 000 zł.

5. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności

wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PrzewodniczącyRady Miejskiejw Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 4

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 5

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik Nr 6

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 48/V/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik Nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »