| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kornowacu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Kornowac, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Kornowac w drodze zarządzenia.

2) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Kornowac w liczbie od 7 do 10 osób:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kornowacu,

- dzielnicowy,

- placówek oświatowych z terenu gminy Kornowac,

- placówek służby zdrowia,

- organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- kuratorzy sądowi.

3) W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

4) Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Wójt Gminy odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji:

- na jego wniosek,

- na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

- w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe- zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kornowac w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.4.

3) Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4) Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5) Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kornowac

6) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe- zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

9) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

10) Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

11) Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swej pracy.

12) Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Kornowac sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdania półroczne,

b) do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.

13) Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

14) Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

15) Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 48

16) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »