| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nędzy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U . z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 9a) ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nędzy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza .

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 lutego 2011 r.

REGULAMIN określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO w Nędzy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. Postanowienia ogólne

1)W skład Zespołu Interdyscyplinarnego( zwanego dalej Zespołem) wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w art.9a ust.3,4i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2)Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy.

§ 2. Powoływanie członków i skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

1)Zespół powołuje Wójt Gminy Nędza.

2)Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nędza a podmiotami ,których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

3)Wójt Gminy kieruje pisma do wszystkich podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole .-

4)Po złożeniu propozycji i akceptacji kandydatury Wójt Gminy podejmuje decyzję o powołaniu kandydata do składu Zespołu i zawiera z podmiotem porozumienia o współpracy.

5)Po podpisaniu wszystkich porozumień Wójt Gminy powołuje Zespół w formie zarządzenia.

6)Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy. Podczas posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art.9c ust.3 ustawy.

7)Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8)8. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest również zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 3. Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu.

1)Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany pisemny wniosek;

b) na pisemny wniosek podmiotu ,którego jest przedstawicielem ;

c) na pisemny wniosek Zespołu;

d) na skutek utraty statusu przedstawiciela podmiotu;

e) na skutek naruszenia zasad współpracy;

f) na skutek naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań;

g) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) rozwiązania porozumienia ,o którym mowa w § 2 ust.2 nin. Regulaminu.

2)W przypadkach wymienionych w pkt 1 litery a – c odwołanie następuje po konsultacji z podmiotem ,którego odwoływany jest przedstawicielem.

3)Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1)Zadania Zespołu określa art.9 b ustawy , a w szczególności Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2)Zespół obraduje na posiedzeniach.

3)Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący lub w razie jego nieobecności ,Zastępca przewodniczącego.

4)Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

5)W razie okoliczności uniemożliwiających osobiste działanie Przewodniczącemu lub jego zastępcy, Przewodniczący może upoważnić pisemnie innego członka Zespołu.

6)Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb ,jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7)Posiedzenie Zespołu jest protokołowane.

8)Przewodniczący ,zastępca lub inny upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek:

a) Wójta Gminy

b) co najmniej połowy składu Zespołu.

9)Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty , faxu , poczty elektronicznej oraz telefonu.

10)W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

11)W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach ,Zespół może powołać grupy robocze , na zasadach określonych w ustawie.

12)Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom wykonanie określonych prac , niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

13)Członkowie Zespołu or4az grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

14)W wykonywaniu swoich zadań Zespół może współpracować z różnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

15)Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi Gminy coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »