| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz 150 z późn. zmianami ) oraz uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLIV/340/10 z dnia 3 marca 2010 r., nr V/36/11 z dnia 23 lutego 2011 r. i nr VII/50/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r., działając na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Pyskowice mogą być udzielane dotacje osobom fizycznym na inwestycje związane z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice, zwanego dalej Programem.

2. Szczegółowe zasady wykonywania Programu określać będzie Regulamin realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice ustalony przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać kryterium:

1)trwałości efektu ekologicznego wynoszącego minimum 5 lat od zakończenia ich realizacji,

2)terytorialne - finansowane są inwestycje realizowane w Pyskowicach, w budynkach jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

3)rzeczowe - finansowane są zadania z zakresu ochrony powietrza, polegające na eliminacji niskiej emisji pyłów i gazów oraz wspieraniu nowych proekologicznych rozwiązań energetycznych na efektywniejsze ekologicznie, a także wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej,

4)wymagań formalnych - wniosek lub ankieta osoby uprawnionej winny być podpisane i złożone we wskazanym terminie.

§ 2. Podstawą do udzielenia dotacji jest wniosek lub ankieta, złożone przez podmiot, o którym mowa w paragrafie 1 w okresie od 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Wniosek o udział w Programie określa w szczególności:

1. Dane podmiotu.

2. Nazwę i zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania celu publicznego.

3. Informację o środkach publicznych uzyskanych z innych źródeł finansowania, przeznaczonych na realizację tego zadania.

4. Przewidywany termin i miejsce realizacji zadania.

§ 4. 1. Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzona zostanie przez Operatora Programu wybranego przez Burmistrza Miasta.

2. W przypadku stwierdzenia przez Operatora braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 14 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia.

4. Ogłoszenie o przyznaniu dotacji podane będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

5. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 60 % kosztów inwestycyjnych, przy czym nie może być większa niż:

a) 7.200,00 zł. przy wymianie kotła na ekologiczny,

b) 9.000,00 zł. przy montażu instalacji kolektorów słonecznych,

c) 15.000,00 zł. przy montażu pompy ciepła.

§ 5. Decyzję o przydzieleniu dotacji podejmuje Burmistrza Miasta Pyskowice.

§ 6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zawierającej co najmniej:

1. Dokładne oznaczenie stron umowy.

2. Szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania.

3. Wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności.

4. Termin wykonania zadania nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

5. Tryb kontroli wykonywania zadania.

6. Termin i sposób rozliczenia dotacji.

7. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

8. Numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekażę dotację.

9. Zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli w zakresie objętym umową.

10. Szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy.

§ 7. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pyskowice pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Pyskowice wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Siuta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »