| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00018.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2008 r., Nr 25, poz 150, z póżn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na podstawie Uchwały Nr BRM. 0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Radlin, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania:

1) Inwestycje związane z ochroną powietrza – modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin.

2) Inwestycje związane z gospodarką odpadami – demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest.

3) Inwestycje związane z ochroną wód:

a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej,

b) budowa przydomowych przepompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej.

§ 3. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości:

1) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 1dla III etapu realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin,

a) 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 8.400,00 zł. w przypadku wymiany instalacji grzewczej,

b) 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 10.500,00 zł. w przypadku montażu układu solarnego,

2) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 1 dla kolejnych etapów realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin,

a) 60% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7.200,00 zł. w przypadku wymiany instalacji grzewczej,

b) 60% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 9.000,00 zł. w przypadku montażu układu solarnego,

3) dla inwestycji wymienionych w §2 pkt 2 , 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 2 000 zł.

4) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 3, 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 000,00 zł.

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Radlin a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy.

4. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez Miasto środków finansowych.

§ 5. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadania i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 6. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji przedłożone przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy. Miasto zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »