| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust. 7 i art.42a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala :

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i innych grup wiekowych

22

2

Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach

20

3

Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty

20

4

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i socjoteraupetyczne)

20

5

Nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

20

6

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

20

7

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

8

Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną i nauczyciele rehabilitanci

18

9

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich

25

10

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi pracujący z grupami dzieci 6-letnich

22

11

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

18

12

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego i centrum kształcenia ustawicznego prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-laboratoryjnym

18

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 w pozycji 1 – 5 przez godzinę rozumie się 60 minut, a przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w pozostałych pozycjach należy rozumieć 45 minut.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze:

1) wymiar etatu nauczyciela stanowi suma ilorazów liczby realizowanych tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór:

WE= a / A + b / B + ...

gdzie:

a,b – oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły,

A,B – oznacza liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla poszczególnych stanowisk wynikających z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i niniejszej uchwały;

WE – oznacza wymiar etatu nauczyciela.

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela stanowi iloraz łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego nauczyciela

(a+b) / WE

3) uzyskany wynik liczby godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zaokrąglić do pełnej godziny, w sposób następujący: czas zajęć poniżej 0,5 godziny zaokrąglić w dół, a co najmniej 0,5 godziny i powyżej zaokrąglić w górę.

2. Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, stanowić będą godziny ponadwymiarowe.

3. Do łączenia w ramach jednego etatu zajęć o różnym pensum może dochodzić wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do prowadzenia tych zajęć.

§ 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych, do których zalicza się:

1) godziny zajęć dydaktycznych (godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych) w wymiarze określonym w ramowym planie nauczania,

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac semestralnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc poprawienie 2 prac za 1 godzinę zajęć,

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, licząc nie więcej niż 1 godzinę na 3 egzaminowane osoby.

2. W szkołach kształcących w systemie zaocznym obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, który zatrudniony jest w systemie stacjonarnym i zaocznym, oblicza się dzieląc przydzieloną, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, liczbę godzin w danym semestrze przez liczbę tygodni w danym semestrze. Otrzymaną tygodniową liczbę godzin dzieli się przez obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin realizowany przez nauczyciela w systemie stacjonarnym.

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych obowiązany jest realizować proporcjonalną ilość wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1.

4. Za podstawę rozliczenia godzin, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5. W szkołach kształcących w systemie zaocznym dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, natomiast przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

§ 4. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji roku szkolnego jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako iloraz sumy godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach zajęć w danym roku szkolnym i liczby tygodni zajęć w danym roku szkolnym.

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.

3. Plan zajęć ustalony wg zasad, o których mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w projekcie arkusza organizacji szkoły i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Dla nauczycieli, którym przydzielono w arkuszu organizacyjnym szkoły liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad obowiązkowy wymiar godzin, ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1.

5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia, obliczony zgodnie z ust. 1.

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za ustalony obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć obniżony do

1.

Dyrektor przedszkola liczącego :
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4 – 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów


12
10
8
6

2.

Wicedyrektor przedszkola liczącego :
- 4 – 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów


12
10

3.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej :
- do 4 oddziałów
- 5 – 6 oddziałów
- 7 – 8 oddziałów
- 9 – 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


12
10
8
5
3

4.

Wicedyrektor szkoły (zespołu), wicedyrektor szkoły – ośrodka dokształcania zawodowego, wchodzącego w skład zespołu o liczbie :
- 7 – 8 oddziałów
- 9 – 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów12
9
7

5.

Kierownik świetlicy szkolnej ( z dożywianiem) :
- do 30 wychowanków
- od 31 do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
-powyżej 120 wychowanków


20
16
14
12

6.

Kierownik świetlicy w szkole specjalnej (z dożywianiem) :
- do 30 wychowanków
- od 31 do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków


18
14
12
10

7.

Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego,
Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego


4

6
8

8.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej :
- koordynacyjnej
- terenowej, w tym specjalistycznej


6
10

9.

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej :
- koordynacyjnej
- terenowej, w tym specjalistycznej


10
14

10.

Dyrektor młodzieżowego domu kultury

6

11.

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury

10

12.

Kierownik działu w młodzieżowym domu kultury

12

13.

Kierownik pracowni w młodzieżowym domu kultury

16

14.

Kierownik ogniska pracy pozaszkolnej

13

15.

Kierownik form pozaszkolnych w centrum kształcenia ustawicznego

10

16.

Kierownik szkolenia praktycznego

4

2. Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach dodatkowo obniżyć tygodniowy wymiar zajęć osobom wymienionym w pkt 1 lub zwolnić te osoby z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach zezwolić osobom wymienionym w pkt 1 i pkt 6 na realizację godzin ponadwymiarowych w liczbie zgodnej z zasadami określonymi w art. 35 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

4. Osoby, które otrzymały zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych.

5. Wymiar zajęć i zniżek określony w pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi takie zastępstwo.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o 2/3 godzin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 października 1999r. w sprawie: wykonania art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »