| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 oraz 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. 1. Ustanowić stypendium sportowe oraz nagrodę i wyróżnienie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Tryb i zasady przyznawania oraz pozbawiania a także rodzaje i wysokość stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za wysokie wyniki sportowe określa „Regulamin przyznawania stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Tryb i zasady przyznawania oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za wysokie wyniki sportowe określa „Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr LXV/559/2006 z dnia 6 września 2006r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami w sprawie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Traci moc Uchwała Nr LXV/558/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 września 2006r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za wysokie wyniki sportowe.

§ 3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe oraz wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe, złożone przed terminem wejścia w życie tej uchwały będą rozpatrywane na podstawie przepisów niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/95/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa tryb i szczegółowe zasady przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Tarnowskie Góry oraz osiągnięty wynik sportowy.

2. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” ma charakter pomocy indywidualnej i może być przyznane zawodnikom spełniającym warunki ustalone w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry lub reprezentuje klub sportowy, którego siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach,

2) posiada aktualną licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,

3) uprawia sport na innej podstawie niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna,

4) uprawia dyscypliny sportu takie jak: akrobatyka, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, boks, bowling, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate, karate fudokan, karate tradycyjne, kendo, kick-boxing, kolarstwo, korfball, koszykówka, kręglarstwo, kulturystyka, fitness i trójbój siłowy, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, muaythai, modelarstwo sportowe, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, radioorientacja sportowa, ringo, rugby, skiboby, snooker i bilard angielski, snowboard, speedrower, sport lotniczy, sport motorowy, sport motorowodny i narciarstwo wodne, sport pływacki, sport psich zaprzęgów, sport taneczny, sporty górskie, sporty saneczkowe, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, western i rodeo, wędkarstwo, wioślarstwo, wrotkarstwo, wu-shu, zapasy i żeglarstwo.

5) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał:

a) w dyscyplinach indywidualnych w kategoriach wiekowych seniorów lub młodzieżowych co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

- Igrzyska Olimpijskie – brał udział,

- Uniwersjada – brał udział,

- Mistrzostwa Świata – brał udział,

- Puchar Świata – brał udział,

- Mistrzostwa Europy – brał udział,

- Puchar Europy – brał udział,

- Turniej Nadziei Olimpijskich – brał udział,

- Akademickie Mistrzostwa Świata – brał udział,

- Mistrzostwa Polski – zajął I-III miejsce,

- Puchar Polski – zajął I-III miejsce,

- Akademickie Mistrzostwa Polski – zajął I-III miejsce,

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zajął I-III miejsce,

- Mistrzostwa Makroregionu– zajął I miejsce,

- Mistrzostwa Śląska – zajął I miejsce;

b) w dyscyplinach zespołowych w kategoriach seniorów lub młodzieżowych co najmniej jeden z następujących wyników:

- zakwalifikowanie się do kadry I zespołu, reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych (na poziomie ekstraklasy, I, II ligi),

- powołanie do kadry narodowej Polski lub kadry Województwa Śląskiego,

6) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem.

§ 3. 1. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów uzależnione są od wielkości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Tarnowskie Góry.

2. Stypendium w dyscyplinach zespołowych przyznaje się najbardziej zasłużonym w osiągnięciu wyników sportowych zawodnikom kadry I zespołu, wskazanym przez wnioskodawcę w liczbie nie większej niż połowa składu drużyny, zgłoszonej do rozgrywek.

3. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, zwany dalej „Burmistrzem Miasta” na wniosek Komisji ds. stypendiów sportowych, zwanej dalej „Komisją”.

4. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta w składzie 5-7 osób spośród pracowników Urzędu oraz radnych Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W skład Komisji wchodzi także przedstawiciel Rady Sportu w Tarnowskich Górach.

5. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium,

2) przedstawienie Burmistrzowi Miasta wraz z uzasadnieniem osoby kandydata do stypendium,

3) przedstawienie propozycji co do wysokości przyznanego stypendium.

6. Komisja dokonuje czynności, o których mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od daty pierwszego posiedzenia.

7. Szczegółowy tryb działania Komisji, w tym sposób podejmowania rozstrzygnięć, określony zostanie odrębnym postanowieniem Burmistrza Miasta.

§ 4. 1. Wysokość przyznanego zawodnikowi stypendium, z zastrzeżeniem ust. 3-5, uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego, od poziomu rywalizacji w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym a także od znaczenia danego sportu dla miasta Tarnowskie Góry.

2. Wysokość miesięcznej raty przyznanego stypendium nie może przekroczyć wartości minimalnego wynagrodzenia (brutto), ustalanego na podstawie ustawy z dnia 5 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) a obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

3. Wysokość miesięcznej raty stypendium, przyznanego zawodnikowi za wyniki osiągnięte w krajowym współzawodnictwie sportowym, w Mistrzostwach Makroregionu i w Mistrzostwach Śląska nie może przekroczyć jednej trzeciej wartości stypendium przyznanego zawodnikowi za wyniki osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

4. Wysokość miesięcznej raty stypendium, przyznanego zawodnikowi za wyniki osiągnięte w krajowym współzawodnictwie sportowym, w Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, w Akademickich Mistrzostwach Polski, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, nie może przekroczyć dwóch trzecich wartości stypendium przyznanego zawodnikowi za wyniki osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

5. Wysokość miesięcznej raty przyznanego stypendium w jednej z kategorii młodzieżowych nie może przekroczyć wartości trzech czwartych miesięcznej raty przyznanego stypendium w kategorii seniorów, w tej samej dyscyplinie sportu i na tym samym poziomie zawodów, o ile zawodnik należący do jednej z kategorii młodzieżowych nie był uczestnikiem rywalizacji w kategorii wiekowej seniora.

6. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznania nagród i wyróżnień.

7. W sytuacjach szczególnych Burmistrz Miasta może na wniosek Komisji przyznać stypendium zawodnikowi, rokującemu nadzieję na uzyskanie sukcesów sportowych, posiadającemu wysoką klasę sportową, a który nie wykazał się osiągnięciem sportowym kwalifikującym go do uzyskania stypendium.

§ 5. Wnioski do Komisji ds. stypendiów sportowych mogą składać:

1) klub sportowy, którego członkiem jest kandydat do stypendium,

2) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach,

3) Rada Sportu w Tarnowskich Górach,

4) osoby fizyczne.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe zawodnika, to jest imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata do stypendium,

2) potwierdzoną przez wnioskodawcę kserokopię licencji,

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,

4) uzasadnienie wniosku,

5) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,

6) datę, oznaczenie i podpis wnioskodawcy.

2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w ust.1, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.

3. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium, w terminie, o którym mowa w ust. 2 wniosek nie podlega rozpoznaniu.

4. Wnioski należy zgłaszać do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w późniejszym czasie, jednak nie później niż przed pierwszym posiedzeniem Komisji, które winno się odbyć w terminie do 30 stycznia, roku w którym przyznane będzie stypendium, po uprzednim zamieszczeniu informacji o posiedzeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (co najmniej 3 dni przed posiedzeniem).

5. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, z dopiskiem na kopercie „stypendium sportowe”.

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 7. 1. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

2. Miesięczna rata stypendium wypłacana jest „z góry” w terminie do 15-ego dnia danego miesiąca, z tym, że pierwsza miesięczna rata stypendium powinna być wypłacona w pierwszym kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym wydane zostało określone postanowienie Burmistrza Miasta w sprawie przyznanych stypendiów sportowych.

§ 8. 1. Stypendium wstrzymuje się po stwierdzeniu, że zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego,

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez klub sportowy lub przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku.

2. Stypendium wstrzymuje Burmistrz Miasta na uzasadniony wniosek klubu sportowego albo innego wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn wstrzymania stypendium, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

§ 9. Burmistrz Miasta może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego, związku sportowego albo innego wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:

1) zawodnik utracił status amatora,

2) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego, odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje dany klub sportowy,

3) w następstwie rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem,

4) klasa sportowa zawodnika utraciła ważność,

5) zawodnik zmienił miejsce zamieszkania lub zmienił przynależność do klubu, którego siedziba znajduje się poza terenem Tarnowskich Gór,

6) zawodnik przestał być członkiem kadry I zespołu, o której mowa w § 2 pkt 6 lit. „b” Regulaminu, zachowując przy tym status członka danego klubu sportowego,

7) kadra I zespołu, o której mowa w § 2 pkt 6 lit. „b” Regulaminu, reprezentując dany klub sportowy, utraciła prawo startu w jednej z trzech najwyższych klas rozgrywkowych.

§ 10. 1. Wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem o stypendium dla określonego zawodnika oraz dany zawodnik, któremu przyznano stypendium, zobowiązani są do:

1) przedstawienia na wniosek Burmistrza Miasta bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego,

2) informowania Burmistrza Miasta o okolicznościach, o których mowa w § 8 lub § 9 Regulaminu najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia,

3) promowania miasta Tarnowskie Góry.

2. W przypadku niewypełnienia przez zawodnika obowiązków, o których mowa w ust.1, Burmistrz Miasta może zażądać zwrotu pobranego przez zawodnika stypendium.

§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza sportowego, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności.

§ 12. 1. Stypendium wypłacane jest po zawarciu umowy stypendialnej z zawodnikiem, a w sytuacji jego niepełnoletności z jego prawnym opiekunem.

2. Burmistrz Miasta zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium, w tym między innymi:

1) wysokość i terminy przekazywania stypendium,

2) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane miesięczne raty stypendium,

3) uprawnienia obu stron w przedmiocie zawartej umowy,

4) zobowiązania stypendysty, o których mowa w § 10 i 13 Regulaminu.

§ 13. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wskazany przez Burmistrza Miasta.

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza Miasta.

3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 2.

§ 14. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/95/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góryw dziedzinie sportu

§ 1. Niniejszy regulamin, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla miasta Tarnowskie Góry, określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych,

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

§ 2. 1. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, zwany dalej „Burmistrzem Miasta”, może przyznawać wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych.

2. Wyróżnienie i nagrodę może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2001r. Nr 8, poz.67 z późn. zm.).

3. Liczba, rodzaj wyróżnień oraz wysokość przyznanych nagród uzależnione są od wielkości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. 1. Wyróżnieniem dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych mogą być: plakietki, puchary, dyplomy oraz nawiązujące do problematyki sportowej upominki.

2. Wyróżnienie przyznaje się:

1) zawodnikom w kategoriach seniorów i młodzieżowych – za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym,

2) trenerom i działaczom sportowym – za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym.

§ 4. Nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ma charakter pieniężny i jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym z budżetu miasta.

§ 5. 1. Nagrodę można przyznać zawodnikom, który osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym a w szczególności uzyskali w roku przyznania nagrody lub w roku poprzednim:

1) w dyscyplinach indywidualnych w kategoriach wiekowych seniorów lub młodzieżowych co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

- Igrzyska Olimpijskie – brał udział,

- Uniwersjada – brał udział,

- Mistrzostwa Świata – brał udział,

- Puchar Świata – brał udział,

- Mistrzostwa Europy – brał udział,

- Puchar Europy – brał udział,

- Turniej Nadziei Olimpijskich – brał udział,

- Akademickie Mistrzostwa Świata – brał udział,

- Mistrzostwa Polski – zajął I-III miejsce,

- Puchar Polski – zajął I-III miejsce,

- Akademickie Mistrzostwa Polski – zajął I-III miejsce,

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zajął I-III miejsce,

- Mistrzostwa Makroregionu– zajął I-III miejsce,

- Mistrzostwa Śląska – zajął I-III miejsce;

2) w dyscyplinach zespołowych w kategoriach seniorów lub młodzieżowych co najmniej jeden z następujących wyników:

- zakwalifikowanie się do kadry I zespołu, reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych (na poziomie ekstraklasy, I, II ligi),

- powołanie do kadry narodowej Polski lub kadry Województwa Śląskiego.

2. Nagrodę można przyznać trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, o których mowa w ust. 1 oraz ich współpracownikom i innym działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych.

3. Nagrodę w dyscyplinach zespołowych przyznaje się najbardziej zasłużonym w osiągnięciu określonych wyników sportowych zawodnikom kadry I zespołu, wskazanym przez wnioskodawcę.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę zawodnikowi, który nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników, o których mowa w ust.1, przyznaje się w danym roku jedną nagrodę za wyższy wynik.

§ 6. 1. Wysokość przyznanej nagrody zawodnikowi, jego trenerowi oraz ich współpracownikom i innym działaczom, z zastrzeżeniem ust. 3-5, uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego, od poziomu rywalizacji w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, a także od znaczenia danego sportu dla miasta Tarnowskie Góry.

2. Wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć wartości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia (brutto), ustalanego na podstawie ustawy z dnia 5 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) a obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

3. Wysokość nagrody, przyznanej danej osobie za wyniki osiągnięte w krajowym współzawodnictwie sportowym, w Mistrzostwach Makroregionu i w Mistrzostwach Śląska nie może przekroczyć jednej trzeciej wartości nagrody przyznanej osobie za wyniki osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

4. Wysokość nagrody, przyznanej danej za wyniki osiągnięte w krajowym współzawodnictwie sportowym, w Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, w Akademickich Mistrzostwach Polski, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, nie może przekroczyć dwóch trzecich wartości nagrody przyznanej osobie za wyniki osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

5. Wysokość przyznanej nagrody zawodnikowi w jednej z kategorii młodzieżowych nie może przekroczyć wartości trzech czwartych przyznanej nagrody w kategorii seniorów, w tej samej dyscyplinie sportu i na tym samym poziomie zawodów, o ile zawodnik należący do jednej z kategorii młodzieżowych nie był uczestnikiem rywalizacji w kategorii wiekowej seniora.

6. Przyznanie zawodnikowi nagrody lub wyróżnienia nie wyklucza możliwości przyznania stypendium sportowego.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta może przyznawać wyróżnienia i nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) klubu sportowy, którego członkiem jest kandydat do nagrody,

2) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach,

3) Rady Sportu w Tarnowskich Górach,

4) osób fizycznych.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata do wyróżnienia lub nagrody,

2) szczegółową informację dotyczącą osiągniętego wyniku sportowego, za który wyróżnienie lub nagroda mają być przyznane,

3) uzasadnienie wniosku,

4) potwierdzenie osiągniętego wyniku (np. zaświadczenie ze związku sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów, wzmianka prasowa potwierdzona przez organizatora zawodów),

5) datę, podpis i oznaczenie podmiotu wnoszącego,

6) zgodę kandydata.

§ 8. 1. Wnioski w sprawie wyróżnień i nagród składa się do Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w innym terminie, jednak nie później niż przed pierwszym posiedzeniem Komisji ds. wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe, które winno się odbyć w terminie do 30 dni od wyżej wymienionej daty po uprzednim zamieszczeniu informacji o posiedzeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (co najmniej 3 dni przed posiedzeniem).

2. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z dopiskiem „Nagroda w sporcie”.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, z zastrzeżeniem ust. 1,

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata do wyróżnienia lub nagrody,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. W sytuacjach szczególnych Burmistrz Miasta może przyznać wyróżnienie lub nagrodę w dziedzinie sportu osobie, której wniosek nie spełnił wszystkich kryteriów określonych w § 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

6. Złożenie wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie sportu nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 9. 1. Komisja do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe zwana dalej „Komisją”, powoływana jest przez Burmistrza Miasta w składzie 5-7 osób spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej. W skład Komisji wchodzi także przedstawiciel Rady Sportu w Tarnowskich Górach.

2. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) rozpatrywanie wniosków,

2) przedstawienie Burmistrzowi Miasta osoby kandydata do wyróżnienia lub nagrody wraz z uzasadnieniem,

3) przedstawienie propozycji co do rodzaju wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych.

3. Komisja dokonuje czynności, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od daty pierwszego posiedzenia.

4. Szczegółowy tryb działania Komisji, w tym sposób podejmowania rozstrzygnięć, określony zostanie odrębnym postanowieniem Burmistrza Miasta.

§ 10. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta po rozpoznaniu wniosków Komisji zawartych w przekazanym mu protokole.

2. Informacje o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »